Slik vil fylkesrådet disponere årsoverskuddet fra 2022

Viken fylkeskommune hadde et regnskapsmessig overskudd på 1,4 milliarder kroner i 2022. Fylkesrådet foreslår at store deler av overskuddet skal gå til å sikre kollektivtilbudet, mer energieffektivisering i egne bygg og viktige investeringer i videregående skoler og fylkesveier.

Bilde av pengesedler - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Getty Images

I fylkestingssaken om årsrapport og årsregnskap for 2022 vises det til at fylkesrådet skal komme tilbake til fylkestinget med forslag om hvordan det regnskapsmessige overskuddet skal disponeres. Fylkesrådets forslag er nå klart.

Det regnskapsmessige overskudd skyldes i det alt vesentlige:

 • merinntekter fra skatteinntekter på 500 millioner kroner
 • mottatt statlig koronakompensasjon/omstillingsmidler til kollektivtrafikken på 210 millioner kroner, som fylkestinget skal fordele mellom kollektivselskapene i 2023
 • mindreforbruk på rådsområdene med 566 millioner kroner, og
 • lavere pensjonsutgifter enn budsjettert på 60 millioner kroner
Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) Morten Brakestad

Trygg og ansvarlig pengebruk

– Fylkesrådet legger opp til å bruke midlene fra årsresultatet på en trygg og ansvarlig måte.

Vi legger vekt på å gi nye Akershus, Østfold og Buskerud en god start, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Opprettholder kollektivtilbudet

Bilde av Edvin Søvik - Klikk for stort bildeFylkesråd Edvin Søvik (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune

– Med ekstrabevilgningene opprettholder vi kollektivtilbudet i hele Viken i 2023, bidrar til mer energieffektivisering i egne bygg og sikrer framdrift i skoleinvesteringer til tross for prisøkninger. Dette er bra for våre innbyggere og vil gi de nye fylkene et godt startgrunnlag, sier Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap).

Fylkesrådets forslag til disponeringen av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2022 er som følger: ​

Samferdsel

 • Udisponerte koronamidler og omstillingsmidler: 210,5 millioner kroner. Fordelingen gir Brakar AS 47,1 millioner kroner, Østfold Kollektivtrafikk 25 millioner kroner og Ruter AS 138,4 millioner kroner. 
 • Økt investeringsramme for samferdsel: 130 millioner kroner
 • Økt finansieringsbehov for Ruter AS: 60 millioner kroner
 • Økt finansieringsbehov for Østfold Kollektivtrafikk: 30 millioner kroner
 • Asfalt – prisøkning og utbedring av skader: 53 millioner kroner 
Olav Skinnes - Klikk for stort bildeFylkesråd Olav Skinnes (Sp) Tom-Egil Jensen

– Jeg er fornøyd med at vi klarer å kompensere for økte utgifter i kollektivtransporten, og sikre at innbyggerne våre slipper rutekutt. Fylkesrådet prioriterer også mer penger til asfaltering og vedlikehold av fylkesveiene. Det er bra for innbyggerne og framtidige Akershus, Buskerud og Østfold, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

Utdanning og kompetanse

 • Byggeprosjekter for utdanning og kompetanse – reserve til håndtering av økt lønns- og prisvekst for pågående prosjekter/egenkapitalfinansiering: 308,5 millioner kroner
Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeFylkesråd Heidi Westbye Nyhus (Ap) Morten Brakestad

– Dette er ansvarlig og fremtidsrettet pengebruk for utdanning i hele Viken. Vi møter både prisveksten og den ventede elevtallsveksten. Det vil bidra til en god start for nye Akershus, Buskerud og Østfold, og gjør at elevene våre får et godt fysisk læringsmiljø, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus (Ap).

 • Fagopplæring – økt finansieringsbehov/tilskudd til bedrifter grunnet flere lærlinger: 15 millioner kroner

– Det er veldig positivt at vi har flere lærlinger i bedrift i år. Den ekstra regningen for dette dekker vi selvfølgelig med glede, sier Westbye Nyhus.  

Andre tiltak:

 • Leiebudsjett – etableringsutgifter for paviljonger og leieavtaler ved St. Olav vgs: 27 millioner kroner
 • Tilpasning av undervisningslokaler i takt med nye behov: 17 millioner kroner
 • Fagprøveavvikling 2023 – midlertidig kapasitetsbehov: 1 million kroner
 • Strømstøtte til Ringerike folkehøgskole: 1 million kroner

Plan, klima og miljø

 • Kalnesbekken: 10 millioner kroner 
Annette Lindahl Raakil (Sp) - Klikk for stort bildeFylkesråd Annette Lindahl Raakil (Sp) Morten Brakestad

– Vi er glade for å kunne bidra til å åpne bekken ved Kalnes videregående skole. Det vil gi bedre jordkvalitet og overvannshåndtering i området, i tillegg til at det er et viktig tiltak for jordbruket ved Kalnes videregående skole, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Sp).

 • Pilotprosjektet Headspace: 1 million kroner 

– Vi ser med bekymring på at flere barn og unge opplever psykisk uhelse. Derfor er det gledelig at vi viderefører samarbeidet med Mental Helse, og støtter lavterskeltilbudet deres: Headspace, som bidrar til forebygging og bedre psykisk helse, sier Lindahl Raakil.

Finans og administrasjon

 • Finansiering av nye stillinger i forbindelse med etablering av nye fylkeskommuner: 25 millioner kroner
 • Vedlikehold av fylkeskommunale eiendommer: 22,5 millioner kroner 
 • Energivurderinger og effektivisering av varme- og ventilasjonsanlegg: 20 millioner kroner
 • Utskiftning av eldre styringssystemer for tekniske anlegg: 10 millioner kroner
 • Utskiftning av all belysning til LED: 8 millioner kroner

– Styrking av vedlikehold og mer energieffektivisering i egne bygg er bra for klima og miljø. Kombinert med mer personalressurser til byggingen av nye fylkeskommuner og oppgraderinger på fylkeshusene, vil dette gjøre de tre nye fylkene i bedre stand fra oppstart, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.

Andre tiltak:

 • Midler til oppgraderinger og andre tiltak på fylkeshusene: 6 millioner kroner
 • Ombygging av fylkeshuset i Drammen – inndekning av ekstra finansieringsbehov: 4 millioner kroner 
 • Leverandøroppfølging med hensyn til klima og miljø i Viken-modellen: 2 millioner kroner 
 • Kompensasjon for økte pensjonsutgifter – Statens pensjonskasse: 60 millioner kroner 

Kultur og mangfold

 • Engangsbevilgning til filmfond: 3 millioner kroner
 • Gamle Hvam museum – pålegg om oppgradering av avløpsrenseanlegget: 2 millioner kroner
 • Gamle Hvam museum – tilleggsmidler for vedlikeholdsprosjekt i 2023: 1,5 millioner kroner
 • Kulturpott: 5 millioner kroner

Potten foreslås fordelt på følgende måte: 

 • 400 000 kroner til SPRANG Landsdelsscene for dans i Hallingdal
 • 400 000 kroner til Oscarsborgoperaene 
 • 400 000 kroner til Verdensbro
 • 300 000 kroner til Ung kultur
 • 2 millioner kroner til bibliotekutvikling
 • 1 million kroner til frivillighet/inkludering
 • 500 000 kroner til finansiering av større arrangementer
 • Sommerjobb-ordning ved flere institusjoner: 1 million kroner
Tonje Kristensen foran en busk - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune

 – Vi er glade for å kunne bidra til at flere unge kan få sin første sommerjobb i Vikens kulturnæringer. Dette, sammen med de andre styrkningene på kulturfeltet, vil bidra til enda mer aktivitet, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap). 

Næring og tannhelse

 • Fylkesoverskridende samarbeid for å realisere spissede samfunnsoppdrag/grønn omstilling – «Missions»: 3 millioner kroner 
Johan Edvard Grimstad - Klikk for stort bildeFylkesråd Johan Edvard Grimstad (Sp) Morten Brakestad

– Jeg er svært fornøyd med at vi har enda en satsning på grønn omstilling, som kan komme de nye fylkene til gode.  Vi vil få en svært god start på regjeringens satsing på “Missions”. Vi vil skaffe oversikt over muligheter for å utvikle mer sirkulærøkonomi og samarbeid på tvers av bransjer. Ved dette vil vi legge til rette for nye verdistrømmer og nye virksomheter i et grønt skifte på geografisk regionale områder. Dette er nøkkelen til en mer bærekraftig næringsvirksomhet, sier fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad (Sp).

Behandling i fylkestinget 

Fylkestinget vil behandle sak om årsregnskap og årsrapport for 2022 i juni-møtet.