Staten vil forhandle om byvekstavtale for Nedre Glomma

Det loves friske midler til satsing på kollektivtilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad Viken fylkeskommune

Regjeringen varsler at Nedre Glomma de neste ti årene skal få 867 millioner kroner, for å sikre at flere velger transport med kollektiv, sykkel og gange. Dette vil inngå i en kommende byvekstavtale.


Både statsminister og samferdselsminister var mandag på tur med byferja i Fredrikstad, og kunne servere gode nyheter til lokalpressen.

- En byvekstavtale vil bidra til at Nedre Glomma tar viktige grep for å kutte klimagassutslipp og skape bedre bymiljø, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Staten er klar

Det fremgikk at staten er klar til å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma, noe det er sterkt ønske om lokalt. Foreløpig er det bare Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren som har inngått slike avtaler.

På vegne av regjeringen lovet ministeren nye friske midler til lokal satsing på kollektivtrafikk og myke trafikanter i det kommende statsbudsjettet, tilsvarende 86,7 millioner kroner årlig i den kommende tiårsperioden.

Viken vil bidra

Siv Henriette Jacobsen Tom-Egil Jensen

- Det er veldig bra at staten varsler at de er klare til å starte forhandlingene om en byvekstavtale, samt å gå inn for at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer de neste ti årene. Det vil legge enda bedre til rette for en forpliktende satsing på sykkel, gange og kollektivtransport, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Viken fylkeskommune er som eier av fylkesveiene en sentral part i samarbeidet knyttet til Bypakke Nedre Glomma, et samarbeid som vil bli styrket innenfor rammen av en byvekstavtale med staten.

- Det har blitt jobbet godt i Nedre Glomma over lengre tid, med å få vedtatt en bypakke, noe som har medført en betydelig satsing på kollektiv, sykkel og gange for hele regionen. Nå ser vi fram til å bidra på en positiv måte i forhandlingene om den kommende byvekstavtalen, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Mål om nullvekst

Det overordnede målet for byvekstavtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

Ved forhandlingsstart vil det etableres en forhandlingsgruppe som ledes av Statens vegvesen, sammen med representanter fra Jernbanedirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommune og kommuner. Statens vegvesen skal også lede oppfølgingen av avtalene på vegne av staten.

Det skal legges til rette for gående og syklende i Nedre Glomma Viken fylkeskommune

Ved enighet om en byvekstavtale skal et framforhandlet forslag til avtale behandles lokalpolitisk og drøftes i regjeringen før avtalen blir inngått.

Ti år fremover

Dersom forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma fører frem, vil byområdet motta nye tilskudd til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. Det legges videre til grunn at midlene i dagens belønningsavtale, innlemmes i byvekstavtalen og videreføres 10 år frem i tid.