Tverrpolitisk enighet om ny Viken-pakke på 78 millioner   

Pandemien har rammet både innbyggere og arbeidsplasser hardt, og preget lokalsamfunn over hele Viken. Derfor har alle partiene i Viken blitt enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.  

Tonje Brenna - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

– Over ett år med pandemi har gjort livet vanskelig for mange. Ungdommene våre har savna vennene sine og fotballtrening, korps og en normal skolehverdag. Mange har vært permittert eller mistet jobben.

Derfor er jeg glad for den tverrpolitiske enigheten om ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og til hjelp for barn og unge, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).  

52 millioner til næringsliv og arbeidsplasser  

Næringslivet i Viken står fortsatt i en krevende periode. Mange bedrifter er rammet og alt for mange har blitt arbeidsledige som følge av pandemien. I den nye Viken-pakken er det tverrpolitisk enighet om å sette av over 50 millioner til tiltak for å stimulere til vekst og flere arbeidsplasser.  

– Alle deler av næringslivet har merka pandemien, og det gis 17 millioner kroner ekstra til etablerte støtteordninger for næringslivet. I tillegg har kulturlivet hatt et tøft år, og vi trenger tiltak som treffer kulturlivet og talentene som vil ut i arbeidslivet. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en særskilt styrking på 5 millioner til aktivitetsvekst blant unge utøvere og talenter innen alle kunstarter, sier gruppeleder for Høyre, Anette Solli.

Økt støtte til vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens egne bygg bidrar også til aktivitet i næringslivet og flere arbeidsplasser. Derfor vil partiene i Viken sette av 20 millioner til vedlikehold av fylkeskommunale bygg. 

Driftstiltak på fylkesveiene styrkes også med 8 millioner for å bidra til økt aktivitet i næringslivet og mer trafikksikre veier for folk. Eksempler på tiltak er vedlikehold og reparasjon av støyskjermer og rekkverk, utskifting av veilys, skiltutskifting og forarbeider for dekkelegging.  

– Blant de kommunale byggene som nå skal få midler til igangsetting av Gamle Hvam museum og St. Olavs Vold i Sarpsborg. I tillegg setter vi av fem millioner til utbygging av ladeinfrastruktur for å legge til rette for fossilfri transport., både for folk og næringslivet. Behovet for utbygging er størst i de delene av Viken med lavest andel elbiler, fordi markedsgrunnlaget her er lavest, sier nestleder i fylkesrådet Anne Beate Tvinnereim (Sp)  

Styrker tiltak rundt barn og unge 

Det settes av til sammen 19 millioner kroner til aktiviteter og hjelp for barn og unge i perioden ut av pandemien. Koronapandemien og nedstengningstiltak har rammet barn og unge på ulike måter. Spesielt har flere utsatte og sårbare barn og unge fått det vanskeligere.  

– Nå setter vi av 19 millioner ekstra til psykisk helse, lavterskeltilbud, tilbud innen idrett og frivillighet, tiltak for gjennomføring av videregående opplæring og å få flere unge inn i arbeidslivet. For barn og unge vil dette vil være viktige bidrag for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Vi ønsker å sørge for bedre oppfølging av de som har behov og at flere får muligheten til jobb på tross av pandemien, sier Tonje Brenna.

Tiltakspakke for arbeidsplasser og næringsliv:  

 • 15 mill. kroner til tilskuddsordninger på næringsområdet gjennom eksisterende ordninger  
 • 2 mill. kroner til å styrke veiledningstjenesten i fylket  
 • 2 mill. kroner til styrking av BIO-midler  

Vedlikeholdspakke for å skape aktivitet:  

 • 20 mill. kroner til styrket vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens bygg  
 • 8 mill. kroner til driftstiltak på fylkesveiene  
 • 5 mill. kroner til ladeinfrastruktur i Viken 
 • 2 mill. kroner til pakke for renere vann og vassdrag 

Tiltak for barn og unge:  

 • 4 mill. kroner til styrking av tiltak for psykisk helse hos barn og unge 
 • 2 mill. kroner til Mental Helse for utvidelse av lavterskeltilbudet i Viken 
 • 200 000 kroner til digitalt innhold i årets “Sommerles-kampanje” 
 • 1,5 mill. kroner til prosjekter for å få idretten og frivilligheten tilbake til normalen 

Tiltak for unges mulighet for utdanning og jobb:  

 • 9 mill. kroner for å få flere lærlinger og elever til å gjennomføre videregående opplæring 
 • 1 mill. kroner til at unge kan få sommerjobber som museumsverter  
 • 1,3 mill. kroner til prosjekt sammen med LO og NHO, for inkludering i arbeid og utdanning 
 • 5 mill. kroner for å støtte kulturliv og talenter  

Dette mener gruppelederne fra fylkestinget i Viken om Vikenpakke II

 • Lavrans Kierulf, Fremskrittspartiet: – Øremerkede midler til veibygging, vedlikehold av fylkesveier, samt vedlikehold og bygging av skolebygg vil øke aktiviteten. Folk vil komme i arbeid og næringslivet vil få flere oppdrag. I en tid med høy arbeidsledighet er det viktig å få fart på nødvendige prosjekter som vil tjene samfunnet. 
   
 • Øyvind Solum, Miljøpartiet De Grønne: – MDG er glade for at vi har fått til en tverrpolitisk enighet med en ny koronapakke som innebærer styrking av blant annet psykisk helse for barn og unge, arbeidsliv, kultur og og andre bidrag til livskvalitet i hele Viken. For at vi skal virkeliggjøre Vikens vedtatte mål om å skape et bærekraftig lavutslippsamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030, er det avgjørende å få samfunnet på best mulig kurs fra dagens situasjon.
   
 • Camilla Sørensen Eidsvold, gruppeleder Sosialistisk Venstreparti: – Det er mange som har kommet seg godt gjennom pandemien, men de viktigste er de som trenger noen eller noe for å kunne gjøre det samme, enten som menneske, elev eller med økonomiske stimuleringer. Det har vi klart å legge til rette for, med denne tverrpolitiske enigheten.
   
 • Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder Venstre: – Venstre er godt fornøyd med at vi har klart å komme frem til et felles innspill som alle partiene i Viken kan stille seg bak. Venstre hadde forslag innen for alle fire områdene som styres av våre statsråder, og mener at disse er tatt godt hånd om i innspillet.
   
 • Hans Petter de Fine, Rødt: - Vi er spesielt opptatt av en ekstra innsats for å få flere lærlinger og elever til å gjennomføre videregående opplæring, og ordninger som legger til rette for unge kulturtalenter på vei ut i yrkeslivet. Dette er viktig for å forhindre at disse faller utenfor arbeidslivet fremover.
 • Ida Lindtveit Røse, Kristelig Folkeparti: – Det viktigste vi gjør gjennom denne pakken er styrket innsats mot frafall i videregående opplæring. Jeg vil spesielt løfte frem at tilbudet til elever med spesialundervisning styrkes og at elevene vil bli særskilt fulgt opp med tiltak for at de skal nå sine opplæringsmål.
   
 • Terje Vegard Kopperud, Folkeaksjonen mot bompenger: – Det er meget bra at alle partiene har gått sammen om denne pakken. Jeg synes det er grunn til å peke på støtten til Mental Helse og deres arbeid for barn og unge som veldig positivt. For FNB var det av avgjørende betydning at pakken også gjør det krystallklart hvilke forventninger Viken fylkeskommune har til Staten og Statens ansvar til å bidra økonomisk i den situasjonen vi er i.
   
 • Ragnar Dahl, Pensjonistpartiet: – Pensjonistpartiet er glad for en tverrpolitisk enighet og at deler av overskuddet i Viken kommune prioriteres på et bredt spekter av tiltak. Vi er glad for enighet om  tiltak innenfor vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunale bygg, samt vedlikehold av fylkesveier - det er god miljøpolitikk.

Forventer statlig kompensasjon

Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap), oppsummerer med en forventning til staten:

– Viken forventer at regjering og storting kompenserer våre merutgifter og tapte inntekter til spesielt kollektivtrafikk, videregående skoler og tannhelse fullt ut som følge av korona, og at det kommer midler for utvikling av fylkeskommunens tjenestetilbud til de som trenger det i etterkant av korona.

Dette er tiltakspakka (PDF, 188 kB)