Vedtak i sak om ny kanalbru og tiltak for trafikksituasjonen i Moss

Fylkestinget vedtok 15. september flere punkter om arbeidet med ny Kanalbru i Moss og tiltak for bedring av trafikksituasjonen og tilrettelegging for kollektivtransport.  
Fylkestingets medlemmer sitter med PC i konferansesal - Klikk for stort bilde André Strand, Viken fylkeskommune   

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedtaket var i tråd med innstillingen fra samferdselskomiteen.

Dette er vedtaket

1. Det rapporteres på hvilke tiltak som er iverksatt, hvilke det arbeides med og når disse trer i kraft, i hvert møte i samferdselskomiteen.

2. Ny kanalbru skal planlegges, reguleres og kunne bygges uavhengig av et slikt prosjekt om en eventuell helhetlig bypakke.

3. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at tilrettelegging for kollektiv i Helgerødgata og ny kanalbru i Moss skal ha høy prioritet og at arbeidet med reguleringsplanen skal ha som mål å sikre en bru som tilfredsstiller tekniske krav, samt å prioritere buss og myke trafikanter og sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper.

4. Fylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid med Moss kommune gå gjennom mulighetene for å forsere arbeidet med ny bru. Fylkesrådet skal senest i fylkestinget i november legge frem en plan for forsering.

5. Fylkestinget innser at arbeidet med ny kanalbru vil ta flere år, og ber fylkesrådet innhente en ny, uavhengig, faglig vurdering av muligheten for en midlertidig forsterkning av dagens bru og kostnader knyttet til dette.

6. Fylkesrådet skal prioritere arbeidet med en beredskapsbro, og denne må raskt komme på plass. Det godtas at grøntområdene i kanalparken nærmest kanalbrua benyttes til en midlertidig bro. Fylkesrådet må legge frem en sak om midlertidig beredskapsbro senest innen utgangen av året.

7. Moss kommune har åpnet for et spleiselag for å forbedre busstilbudet i perioden med innsnevring på kanalbrua og manglende alternativ bro. Viken bør svare positivt på denne invitasjonen, og være med på å planlegge og finansiere deler av en slik forbedring. Aktuelle tiltak kan være økt frekvens, flere ruter og redusert pris, som en gratisbusskampanje i oppstarten. 

8. Fylkestinget ber fylkesrådet i Viken i samarbeid med Moss kommune å tydeliggjøre hva som vil være konsekvensene og hvilke tiltak som er planlagt å sette inn dersom kanalbrua må stenges.

9. For å redusere køene over Kanalbrua og sikre framkommeligheten bes fylkesrådet i samarbeid med Moss kommune vurdere alternative løsninger for gang- og sykkelbruer over kanalen.

Bakgrunn

  • Fv. 317 Kanalbrua går over kanalen i Moss, og er eneste forbindelse mellom Jeløya og fastlandet.
  • Det er avdekket behov for en ny bru over kanalen. Eksisterende bruforbindelse tilfredsstiller ikke ønsket bæreevne og konstruksjonen viser tegn til å ha nådd funksjonell levealder.
  • For å begrense belastningen på brua og unngå nedskriving av bruksklasse har Vegdirektoratet våren 2022 kommet med pålegg om å innføre tiltak for å begrense belastningen på brua.  
  • På bakgrunn av dette ble det 10. juni innsnevret til to kjørefelt på Kanalbrua.