Viken skal kartlegge viktige friluftslivsområder

Fylkeskommunen har startet arbeidet med å kartlegge og verdsette regionalt viktige friluftslivsområder og turruter. Eva Lill Kvisle / Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune ber om innspill innen 13. oktober til forslag til metodikk for kartleggingen.

Hensikten med et slikt kunnskapsgrunnlag er at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, skal ta et større ansvar for regionale friluftslivsområder og turruter.

Det krever at man vet hvor disse områdene, turveiene, stiene, løypene og ledene er. Det er foreslått tre kategorier av områdetyper:

  • regionalt store friluftslivsområder
  • regionale utfartsområder
  • regionale turruter

Verdsettingen av områdene og turrutene gjøres ved hjelp av verdsettingskriterier som vektes fra 1 til 5. På denne måten skal man komme frem til hvilke områder og turruter som er svært viktige, viktige eller bare registrerte.

Ønsker svar

I denne runden ønskes innspill til utkast til metodikk for kartleggingen og verdsettingen, og spesielt tilbakemelding på følgende spørsmål:

  • Er metoden, som ble brukt ved kommunal friluftslivskartlegging, et godt nok utgangspunkt for regional friluftslivskartlegging?
  • Områdetyper – treffer vi med hensyn til det regionale perspektivet?
  • Verdikriterier – trengs det flere, andre eller er det for få?
  • Verdisetting – er metodikken godt egnet til å finne viktige regionale områder og turruter?
  • Har dere innspill til prosess, organisering og medvirkning?
  • Hvordan kan dere bidra i arbeidet med regional friluftslivskartlegging?

Når falle innspillene til metodikken er gjennomgått, lages en endelig metodebeskrivelse.

Deretter starter arbeidet med å kartlegge og verdsette regionale friluftslivsområder og turruter i Viken. For å sikre at dette kunnskapsgrunnlaget blir av høy kvalitet, vil vi be om hjelp, råd og innspill underveis i prosessen.

Til toppen