Viken vil ha T-bane til Lørenskog

Et bredt flertall i Fylkestinget vil forlenge T-banen fra Ellingsrud til Lørenskog, og utrede en forbindelse videre til Lillestrøm.Jente står på perrongen mens T-banevognen kjører forbirbi - Klikk for stort bildeDet er aktuelt med forlengelse av T-banens linje 2, fra dagens endestasjon ved Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum. Redink Thomas Haugersveen/Ruter   

Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes Morten Brakestad En plan om forlengelse av T-banen til Lørenskog ligger inne i Oslopakke 3. Opprinnelig gjaldt dette en forbindelse til Ahus, men i denne omgang vurderes strekningen frem til Lørenskog sentrum.

- Lørenskog er i ferd med å få en befolkning på nivå med de største drabantbyene i Oslo, og reisetiden tilsvarer andre endepunkter på T-banen. Det taler for at området bør kobles på T-banenettet, sier fylkesråd Olav Skinnes i Viken.

Fylkesrådets anbefaling var derfor å gå videre med planene og et bredt flertall i Fylkestinget stilte seg bak følgende forslag i sitt møte onsdag 17. februar:

«Korridor B/C legges til grunn for videre planlegging av T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum, i tråd med forstudiens anbefaling og de fleste høringsuttalelsene»

Kart over de aktuelle trasealternativene for T-bane fra Ellingsrud til Lørenskog. - Klikk for stort bildeDe aktuelle trasealternativene for T-bane fra Ellingsrud til Lørenskog. Ruter Tre alternativer

I løpet av prosessen har Ruter vurdert 13 ulike trasevalg for strekningen fra Ellingsrud til Lørenskog, der bare tre alternativer gjenstår. A, B og C.

Alternativ B fanger opp mest trafikk og vil ha størst nytte for byutvikling, med stasjoner ved Visperud, Lørenskog sentrum og Skårer syd. Alternativ A med endestasjon midt på Skårersletta, treffer dårligere i forhold til de mest befolkede områdene.

Det er også foreslått en mer etappevis utbygging, der man fortsatt følger alternativ B, men kan ha endestasjon i Lørenskog sentrum – noe som kalles alternativ C.

En halvtime fra Oslo

En T-baneforlengelse i tråd med alternativ B vil være på 3,6 km, med tre nye stasjoner. Dette vil gi flere nye forbindelser til og fra Lørenskog og en snau halvtimes reisetid fra Oslo sentrum. Passasjergrunnlaget tilsvarer de største stasjonene i Groruddalen, med rundt 500 av og påstigninger per time i rushtida.

Gutter går ut av trikkevogn - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Birgitte Haneide/Ruter  Anslått kostnad varierer fra 3,2 til 4,4 milliarder kroner ut ifra trasevalg, der alternativ B har den høyeste prislappen. 

Kan bygge ut etappevis

Både Oslo, Lørenskog kommuner er positive til en kombinasjon av alternativ B og C i den videre planleggingen.

Men Oslo er likevel bekymret over kapasitetsutfordringer i T-banenettet frem til en ny sentrumstunnel er på plass.

- Viken ønsker derfor en utredning knyttet til hvordan man kan få økt kapasitet i T-banesystemet, frem til en eventuell ny sentrumstunnel i Oslo står klar, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Ny KVU til Lillestrøm

Når Fylkestinget sa ja til videre i planlegging med alternativene B og C, la man også føringer for framtidas T-banetilbud.

«I tråd med Akershus fylkestings vedtak av 18. juni 2018, må det legges til rette for en baneløsning videre fra sentrumsområdet via Ahus gjennom bybåndet til Nedre Romerike».

Viken ber derfor om at det startes opp en ny konseptvalgutredning (KVU) for en framtidig baneløsning fra Lørenskog sentrum, helt til Kjeller i Lillestrøm kommune.

Kart over T-banelinjer - Klikk for stort bildeKart over dagens linje 2 for T-banen som er aktuell å forlenge til Lørenskog sentrum. Ruter  Fakta om T-baneplanen

  • En T-baneforlengelse til Ahus har vært del porteføljen i Oslopakke 3-avtalen siden 2006, og fra 2016 er en forlengelse prioritert som del av en bane og kollektivløsning for Nedre Romerike.
  • Akershus fylkesting vedtok i 2018 å satse på utbedring av bussveien mellom Oslo grense og Lillestrøm som et kortsiktig tiltak, men samtidig planlegge en T-baneforlengelse til Lørenskog på lengre sikt.
  • På bestilling leverte Ruter AS i 2019 en forstudie for T-baneforlengelse til Lørenskog. Rapporten var på høring hos berørte kommuner fram til mars 2020. Nå skal videre saksgang avklares på politisk nivå.

Følgende punkter ble vedtatt av fylkestinget

1. Korridor B/C legges til grunn for videre planlegging av T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum, i tråd med forstudiens anbefaling og de fleste høringsuttalelsene.

I tråd med Akershus fylkestings vedtak av 18. juni 2018, må det legges til rette for en baneløsning videre fra sentrumsområdet via Ahus gjennom bybåndet til Nedre Romerike. En forlenget baneløsning vil dekke transformasjonen av området rundt Ahus så vel som videre utbygging i Lillestrøm kommune.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet ta et initiativ overfor Oslo og Lørenskog kommuner for å avklare en mulig koordinert byutvikling og T-baneforlengelse til Visperud som en mulig første etappe av en baneforlengelse fram til Lørenskog sentrum/Skårersletta, med ambisjon om forlengelse til Kjeller.

3. Fylkestinget ber om at det sammen med Oslo bestilles en vurdering av hvordan dårlig kapasitet i T-banesystemet i rushtida kan løses i tiårene fram mot en eventuell ny sentrumstunnel er på plass.

4. Fylkestinget ber om at også andre finansieringskilder enn Oslopakke 3 utredes for viktige kollektiv/infrastrukturtiltak på Nedre Romerike. Herunder bør «grunneierbidrag» løftes som en mulig kilde og metode for delfinansiering.

5. Fylkestinget ber om at konseptvalgutredning for videreføring av kapasitetssterk baneløsning fra Lørenskog sentrum til Lillestrøm/Kjeller startes opp.

T-banevogn på linjer i vinterlandskap - Klikk for stort bildeT-banen til Mortensrud Nicki Twang/Ruter     

Til toppen