Viktig samarbeidsavtale for Nedre Glomma videreføres

Fylkestinget har vedtatt inngåelse av ny femårig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma.Bymiljø i Fredrikstad Georg Ståle Brødholt  

Nedre Glomma er med sine 140 000 innbyggere (hvorav 116 000 i Fredrikstad/Sarpsborg) en betydelig byregion.

Byene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked med mye trafikk på tvers av kommunegrensene.

Behovet for å samarbeide innenfor areal- og transportfeltet har vært til stede lenge.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner deler mange av de samme utfordringene knyttet til arealbruk og transport. Det gjør det hensiktsmessig med et forpliktende samarbeid mellom de kommunale, regionale og statlige aktørene:

 • Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
 • Viken fylkeskommune
 • Statens vegvesen
 • Jernbanedirektoratet.

Det oppnås gjennom den femårige samarbeidsavtalen, med sine utpekte mål og delmål.

Les mer: Bypakke Nedre Glomma

De to overordnede målene for Bypakke Nedre Glomma er:

 1. Nullvekstmålet for personbiltrafikken: "I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange."
 2. Nullvisjonen: "En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren."

De to målene følges av fem mål som viser prioriteringene:

 • Kollektivandelen skal øke i Nedre Glomma
 • Sykkelandelen skal øke
 • Utslippene fra veitrafikken skal reduseres
 • Utvikle gode knutepunkter
 • Kollektiv- og næringstransporten skal få bedre framkommelighet

Statlige belønningsmidler gir større handlingsrom

I samarbeidsavtalen har Nedre Glomma og fylkeskommunen søkt om avtale med staten om belønningstilskudd for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk.

Fra og med 2014 og fram til utløpet av den gjeldende avtalen i 2023 vil Nedre Glomma ha mottatt ca. 590 millioner kroner i statlige belønningsmidler.

I tillegg har Nedre Glomma fra 2020 fått årlige tilskudd på 20 millioner kroner øremerket lavere billettpriser i kollektivtrafikken.

Fordeler for innbyggere og miljøet

Samarbeidsavtalen vil bidra til økt samhandling mellom veieierne i Nedre Glomma, og løsninger som ser hele transportsystemet i sammenheng.

Videre vil avtalen bidra til bedre fremkommelighet, trygghet og sikkerhet for de som går og sykler. Økt bruk av kollektivtrafikk kan også bidra til mindre støy og utslipp fra veitrafikken.

Videre forventes det at samarbeidsavtalen bidrar til vekst som kommer både innbyggere og næringsliv til gode, men som også er med på å tiltrekke seg nye innbyggere og nyetableringer.

Sist, men ikke minst. Mer miljøvennlige reisevaner og transportmønster er et viktig bidrag for å nå målet om at Viken skal bli et nullutslippssamfunn.

Til toppen