Vil styrke samarbeid for å beskytte vannet vårt

– Vannet binder oss sammen, og sammen må vi jobbe for å nå bærekraftmålene og miljømålene i vannforvaltningsplanene. Jeg utfordrer sentrale og lokale myndigheter til økt samarbeid og felles forvaltning av vannressursene våre.

Klikk for stort bildeLIVSVIKTIG: Vannet, her representert ved Oslofjorden, er vår felles oppgave å ta vare på, påpeker fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim. Christian Berset/Studio CB  

Det var hovedbudskapet til fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp) under den nasjonale vannmiljøkonferansen 27. og 28. april.

På konferansen, som var i regi av miljødirektoratet, var hovedtemaet hva som kan gjøres for å beskytte vannmiljøet vårt de neste årene.

Foruten Tvinnereim var klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, representanter fra miljødirektoratet og landets vannregionmyndigheter blant foredragsholderne.

Viktig bindeledd

Tvinnereim er også leder for vannregionutvalget for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet.

Vannregionutvalget har ansvaret for å se alle vassdragene fra Røros i nord til Oslofjorden i sør i sammenheng, og sørge for at planene er kunnskapsbaserte og at det har vært en god og riktig prosess.

Les også: Vi må ta vare på vannet vårt

Og denne type samarbeid er noe som bør styrkes, også på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, dersom felles mål for et godt vannmiljø skal nås, mener fylkesråden. Hun peker på at fylkeskommunene i slike sammenhenger er vant til å ha rollen som «bindeledd» i ulike samarbeidskonstellasjoner i diverse medvirknings- og planprosesser.

Klikk for stort bildeAnne Beathe Tvinnereim Morten Brakestad  – Som regional planmyndighet jobber vi aktivt med deltakelse og medvirkning innenfor mange samfunnsområder og utviklingstemaer. Vi skal være en koplingsboks mellom statlige myndigheter, kommunene og mot ulike organisasjoner og næringsliv. Vi deltar i mange regionale nettverk, både administrativt og politisk. Denne kunnskapen og erfaringen tar vi med oss inn i rollen som vannregionmyndighet for å forvalte vannet på best mulig måte, sier hun.

Følger opp bærekraftmål

Vannforvaltningsarbeidet er et godt eksempel på oppfølging av FNs bærekraftmål nummer 17 om samarbeid, mener Tvinnereim. I innlegget sitt under konferansen brukte hun vannkvaliteten i Oslofjorden som eksempel på arbeid som krever samordnet innsats fra flere aktører.

Innlandet og Viken vannregion har et tett samarbeid med Vestfold og Telemark om Oslofjorden. Og Oslofjorden påvirkes ikke bare av de 1,6 millioner menneskene som bor i nærheten, men også av hva som skjer oppstrøms i Glomma, Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Disse tre vassdraga er blant de største vi har, og til sammen dekker de så å si hele Østlandet.

–  Til sammen har utslipp via vassdrag og direkte ut i Oslofjorden fått alvorlige følger, og konsekvensene i fjorden er dramatiske. Vannkvaliteten og mangel på lys nedover i vannmassene er en av årsakene til at viktige habitater for livet i fjorden forsvinner. Da forsvinner også fisken. Det er ennå ikke for sent å redde Oslofjorden, men vi må handle nå, sier Tvinnereim.

Statlige planer fordrer statlige midler

Nylig la regjeringen la fram Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som blant annet viser til de regionale vannforvaltningsplanene, men også går lenger i å trekke inn andre virkemidler og interesser. Dette illustrerer og bekrefter både viktigheten av vann, men også behovet for å samarbeide på tvers for å nå miljømåla våre, påpeker hun.

– Vi er veldig glade for at tiltaksplanen er kommet fra regjeringen, og Viken skal støtte opp under den på de måtene vi kan. Samtidig har vi store forventninger til at planen følges opp med midler fra regjeringen, sier Tvinnereim.

Til toppen