Aktuelt

COVID-19 - Informasjon om testing, karantene og isolasjon

1. Informasjon om testing, karantene og isolasjon frå Ål kommune

2. Kunnskap om smitte blant barn og unge frå Udir

Me ber alle lese vedlagte informasjon grundig og unngå å ringe legekontoret unødvendig. Det er mykje å forhalde seg til, men her har me prøvd å lage ei oppsummering og lagt inn linkar til meir informasjon. Det er stort press på telefon, og me må sikre at dei som har behov for medisinsk hjelp blir prioritert. Ved smitte i skule/ barnehage vil informasjon om testing og karantene gå gjennom dei. Dersom du treng test på grunn av symptom eller anna kan du bestille eller sende sms via https://helserespons.no/web/aal/timebok/ Ved behov for medisinsk hjelp skal du sjølvsagt ta kontakt med legekontoret på telefon 3208 5350 eller eventuellt legevakt 116117 som vanleg!

Som kjent er det no eit smitteutbrot i Ål kommune. Det er i hovudsak barn og ungdom som er ramma. Det er viktig å understreke at Covid-19 sjeldan gir alvorleg sjukdom hjå barn og unge. Det er likevel nødvendig å bremse smitten inntil fleire er fullvaksinerte. Me vurderer heile tida grundig kva tiltak som då må til utan at belastninga blir for stor. Konklusjonen per i dag er at nærkontaktar må vere i ordinær karantene, samtidig som skular og barnehagar går over til gult nivå.

Me anbefaler låg terskel for testing av både barn og vaksne med luftvegssymptom. Dersom du blir definert som nærkontakt blir du kontakta av smittesporingsteam og/eller skule/barnehage. Testing av nærkontaktar og personar med lette luftvegssymptom blir tatt med ein prøve i framre del av nase og eventuelt hals og me sender denne til PCR-analyse. Hurtigtest er ressurskrevjande lokalt og blir tatt i tillegg etter individuell vurdering. Du finn svar på testane på helsenorge.no. Svar på hurtigtest kjem i løpet av nokre timar, PCR sannsynlegvis påfølgjande dag.

Du finn meir informasjon om nærkontakt, karantene, isolasjon og testing her (DOCX, 26 kB)

Du finn meir informasjon frå Utdanningsdirektoratet om koronatiltak i skulen og kunnskap om smitte blant barn og unge her

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Utfordringer med trådløst nett

Fra skolestart har det vært store utfordringer med trådløst nettverk på skolen. Det settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. Dette vil dessverre ta noe tid, men det vil bli bedre utover høsten.

Nå kan du melde deg opp til privatisteksamen

Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september.   

SKOLESKYSS

Elever som bor i kommunene   Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal, Krødsherad, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå  har krav på fri skoleskyss dersom avstanden mellom bopel og skole er mer enn 6 kilometer.  Det er viktig at alle elever som har krav på skoleskyss benytter Brakar sin elevportal og registrerer seg snarest mulig. Der har eleven også mulighet til gi beskjed dersom de trenger tilbringerskyss. 

Antimobbeteamet

Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.  Alle ved skolen skal vera med og sikre at alle elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø.   

GRATIS SKOLEMAT

Motivasjonen for denne satsinga er: RIKTIG NÆRING I EIN TRYGG OG SOSIAL SETTING = MEIR TRIVSEL OG BETRE LÆRING

RÅDGIVERTJENESTEN

Lurer du på hva du vil bli? Og hvordan du kan bli det? Har du et problem på skolen eller hjemme? Eller trenger du bare noen å snakke med?

COVID-19 OG KARANTENE/TESTING

Vi startar skuleåret med «Grønt trafikklys». Det betyr likevel smittevern . Skuleelevar kan delvis få unntak frå smittekarantene ved at karantene blir erstatta med testing.

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev kan du enten bestille gjennom fylkeskommunens PC-ordning, eller du kan bruke din egen maskin dersom du har en god maskin fra før.

ELEVFORSIKRING OG SKADEMELDING

Alle elevar i vidaregåande skule er forsikra mot ulykker, også lærlingar og lærekandidatar.  Dersom ein elev skadar seg på skulen, skal eleven saman med ein tilsett ved skulen sende inn skademeldingsskjema til NAV. Sjå meir informasjon her

Til toppen