Antimobbeteamet

Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.  Alle ved skolen skal vera med og sikre at alle elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte.  Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Du kan som elev også varsle om utrygt skolemiljø, mobbing, vald, trakassering eller diskriminiering. Du kan anten snakke med ein vaksen ved skulen, eller bruke skjema og levere i ekspedisjonen.

Skjema antimobbeteam (DOCX, 128 kB)

Til toppen