Earth Observation Project på Asker videregående skole

Askerelevers forskning på smelting av isbreen Twaites i Antarktis har gjort inntrykk på engelske forskere. Den gigantiske isbreen er omtrent 21 km x 7 km, den dekker et areal tilsvarende avstanden fra Asker til Oslo. Twaites isbreen smelter med en alarmerende gjennomsnittsfart på ca. 36 m/dag!  

IRIS-prosjekt om isbresmelting - Klikk for stort bildeSolveig, Theodor, Felix og Mia Anne-Grethe W. Gundersen     

I den nye fagfornyelsen skal alle skoler legge til rette for dybdelæring og tverrfaglighet. I naturfag har vi derfor valgt å delta på Earth-Observation prosjektet innen bærekraftig utvikling, initiert av IRIS (Institute for Research In Schools). Asker videregående skole er eneste skandinavisk partnerskole med IRIS. 

IRIS er en stor Charity Organisasjon som gjennomfører autentiske forskningsprosjekter innen alle realfagene flere på flere 100 skoler i Storbritannia.

Omtrent 50 elever i 1STA og 1STE har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjektarbeid innen bærekraftigutvikling med spesielt søkelys på smeltingen av isbreene i Antarktis og Arktis. Prosjekt er et samarbeids prosjekt mellom IRIS, universitet i Leeds og Centre for Polar Observation and Modelling (CPOM). Dette prosjektet har foregått ca. i 6 måneder i utvalgte naturfagtimer og bestod av fire faser:

  • Første fase var å lære seg å tolke radarbilder som er tatt av Sentinel-1 satellitten.
  • Fase 2 bestod av å lære QGIS som er et kartanalyseprogram og elever brukte det for å kartlegge glasiologiske egenskaper på demo-isbrebilder.
  • I fase 3 måtte elever velge ut selv to isbreer, en fra Antarktis og en annen fra Arktis og så laste ned tilhørende satellittbilder og data fra CPOM-database.  
  • I siste fase skulle alle elever analysere og kartlegge utvalgte isbreer og levere 6 ulike filer. De mest interesserte elever har fått tilbud om å gå videre med sine analysedata og delta på en egen nettbasert konferanse i England og presentere sine funn der. Fire av våre elever i 1STA, Mia, Felix, Solveig og Theodor takket ja til dette spennende tilbudet.

Arbeidet til gruppen bestod av to separate deler som utgjorde to konferanseposter:

  • Del 1 handlet om å beregne migrasjonsraten til Twaitesbreen i Antarktis, også referert til som Doomsday Glacier.  Elevene har analysert titalls av satellittbilder fra isbreen og funnet ut at den smelter med en alarmerende gjennomsnittsfart på ca. 36 m/dag. 
  • Del 2 av arbeidet bestod av analyse av bevegelsesdynamikken til et gigantisk isflak med kodenavnet D-21B som er havnet i Weddellhavet i Antarktis. Isbreens størrelse er omtrent 21000 fotballbaner - det vil si som tilsvarer en lengde fra Asker til Oslo!

I 2018 har løsnet breen fra fast is i vestlige Antarktis og falt i Weddellhavet. Elevene har målt både radielle farten og angulærfarten til isflaket. De har brukt disse funnene for å forutsi noe om vind og havstrømmer kan påvirke rotasjonen til et så stort isflak. Prosjektgruppen har satt opp noen hypoteser bygget på observasjoner og funn gjennom studien. En av disse hypotesene går ut på om havstrømmer vil bidra til, og påskynde smeltingsprosessen av en isbre i umiddelbar nærhet sammenliknet med en isbre som ligger i stille området uten merkbare havstrømmer.  For å teste ut denne hypotesen har elevene designet et sett med eksperimenter og de ble utført ved kysten med reelle parametere til stede. Denne hypotesen ble teste med et sett av eksperimenter fredag 4. juni, Elever plasserte to helt identiske isbiter i saltvann. Den en ene isbiten hang i en nettingspose i et stor kar fyll med sjøvann som var halvveis i sjøvannet, mens den andre isbiten hang i posen og var i fritt sjøvann like ved karet.  Forenklet skisse av eksperimentet er vist på figuren under.

Eksperimentet ble gjentatt av fire uavhengige grupper og resultatene til alle sammen var like. Isbiten smeltet mye raskere i fritt sjøvann sammenliknet med isbiten inn i karet under identiske termiske forhold. Konklusjonen elevene kunne trekke var at bevegelse i sjøvann, eller havstrømmer, påskynder smeltingen av isbitene. Hvis dette modelleksperimentet kan være en realistisk modell for de reelle isbreer i Antarktis kan vi trygt forutsi at havstrøm vil trolig bidra til raskere smelting av isbreer.  Dette kan i seg selv være en dårlig nyhet for isbreer, fordi isbreer vil smelte bort enda raskere i områder med sterke havstrømmer. Her er noen bilder av utføringen av ulike faser av eksperimentet ved Vollen i Asker.

Askerelevenes arbeid har endt opp med levering av to poster som har vært presentert i IRIS 2021-konferansen. Våre elevers postere og presentasjon har fått enorm oppmerksomhet og av eksperter i isbreforskermiljø. Den digitale presentasjonen er blitt sett mer enn 400 ganger av konferansedeltakere i England. Dessuten har de blitt dybdeintervjuet i et ekstra onlinemøte av isbreforsker og PhD-student, Bryony Freer fra British Antarctic Survey / SENSE Earth Observation CDT og Prof. Mike Grocott som er IRIS regionalleder.

Våre elevers fantastiske arbeid er blitt spesielt hedret av Dr. Anna Hogg som er en av verdens ledende isbreforskere og ifølge henne vil dette arbeid publiseres i en relevant forskningsjournal og via egen pressemelding i England, men det allerede finnes en offentliggjøring av våt arbeid på lenken: https://researchinschools.org/case-studies/students-investigate-environmental-changes-in-antarctica/

Oppmerksomhet rundt våre elevers funn er ikke bare begrenset til isbreforskere i England. Våre elever er blitt invitert til holde et nytt foredrag om sitt arbeid i "Science-on-Stage Festival-Tyrkia" som starter 24-25 september 2021 i Istanbul. Ifølge ledere til Science-on-stage festival, Prof. Nilgun Erentay vil Asker vgs. elevers arbeid være en god inspirasjonskilde for lærere og elever i Tyrkia for å gjøre autentisk forskning.  Takket være den flotte innsatsen til Felix, Solveig, Mia, og Theodor har dette forskningsprosjektet allerede profilert Asker vgs. som en skole med reel satsing på dybdelæring i realfagene.

Til toppen