Skolens historie

Asker realskole og gymnas ble grunnlagt i 1955.

Asker videregående skole - Klikk for stort bildeAsker videregående skole Anne-Grethe W. Gundersen

  

 • 1955 - Asker realskole og gymnas etableres med engelsk-, realfag- og latinlinje i nye lokaler på Fusdal nær Asker sentrum. Asker Høgre skole starter opp første skoledag 18. august 1955 med 360 elever og 25 lærere.
 • 1956 - Første russekull uteksamineres. Alle 22 elevene består og får examen artium.
 • 1960-årene - En forsøks- og utprøvingsperiode. 
 • 1964 - Forsøk i en klasse. Oppbryting av klassen. Kombinasjon av forsøksfagene norsk, historie og geografi over ett bestemt emne. Vektlegging av gruppearbeid i hel- og halvklasser. Forsøk med geografi med endret struktur. Geografirommet (i vestibylen) etableres og geografilærere fra hele landet besøker dette spesialrommet. Erfaringene fra forsøkene vektlegges i nye læreplaner. Skolen får eget bibliotek.
 • 1966 - Asker gymnas overdras fra Asker kommune til Akershus fylke. Latinlinjen nedlegges.
 • 1968-69 - Forsøk med 5-dagers skoleuke. Videreføres fra 1969-70.
 • 1969 - Voksenopplæringen etableres ved skolen.
 • 1970-årene - Stor utenlandsaktivitet, utvekslinger med de andre nordiske land i regi av Foreningen Norden. Sonnenbergreiser til Harz i Tyskland.
 • 1971 - Samfunnsfag- og naturfaglinje opprettes.
 • 1974 -  Lov om videregående opplæring. Store kombinerte skoler med ulike studieretninger skulle bli mønsteret. Asker gymnas struktur forble "gymnaset i bygda".
 • 1975 - Ny gymnastikksal tas i bruk.
 • 1976 - Asker gymnas blir Asker videregående skole.
 • 1984-85 - Nytt naturfagbygg tas i bruk. Ny elevekantine etableres i det som i dag er skolens fysikklab.
 • 1986 - Forsøk med 4-gruppe for elever med spesielle behov for tilrettelegging etableres.
 • 1988 - Ulovlig 4-ukers streik blant lærerne som protesterer mot myndighetenes manglende vilje til å satse på lærerstanden i Norge. Eneste skolen i Akershus som aksjonerer så tydelig og unisont.
 • 1992 - Samarbeid og utveksling med Dorothea Erxleben gymnas i Quedlinburg starter. Varer frem til 2000.
 • 1993 - Ny generell del av læreplanverket. Forberedelser til innføring av Reform 94. Skolen markerer at mer enn 50 år er gått siden den ble opprettet (vedtatt i 1942). Utgivelse av "Den lange veien fram" ført i pennen av lektor Sigurd Nielsen.
 • 1994 - Innføring av Reform 94, særlig innholdet i reformen blir et satsningsområde for skolen. Utvekslingsprosjekt med fransk gymnas, Institut du Sacré Coeur som varer frem til 2000. 
 • 1998 - Planarbeidet for utbygging og modernisering av skolen og et utvidet opplæringstilbud starter.
 • 1999 - Politisk vedtak om at skolen skal bygges ut og moderniseres for å kunne ta i mot flere elever.
 • 2000 - Bygge- og ombyggingsarbeider starter.
 • 2002 - Skolen har fått ny elevkantine, nytt auditorium og fysikklaboratorium, nye klasse- og grupperom, nye møterom og trådløst nettverk som dekker hele bygningsmassen. Oppstart studieretning for idrettsfag med en grunnkursklasse. Forsøk med bærbare PC’er for grunnkurselever og samtlige lærere. Læringsplattformen It’s learning tas i bruk.
 • 2005 - Skolen jubilerer for de første 50 år - 1955-2005. Elevtallet utvides fra 565 til 634. Skolens samarbeid med Asker Fotball herrer starter; tilrettelegging for skole og treningsøkter i skoletiden for 10 elever som har kommet inn på dette nye organiserte tilbudet.
 • 2006 - Den nye reformen, Kunnskapsløftet, innføres. Nye læreplaner tas i bruk på Vg1. Allmennfag heter nå Studiespesialiserende utdanningsprogram. Rektor Knut Jore slutter til sommeren og ny rektor, Wenche E. Hanevik, tiltrer 1. oktober.
 • 2007-2009 - Kunnskapsløftet videreføres og våren 2009 går de første elevene med vitnemål fra Kunnskapsløftet ut av Asker vgs. Skolen tilbyr fordypning i programområdene realfag, språkfag og samfunnsfag- og økonomi. Flere nye programfag tilbys. Skolens satsingsområder i handlingsplanen er vurdering og læringsmiljø. Det innføres en utlånsordning med gratis læremidler for elever på Vg2.Det innføres ordning med gratis bærbare PC’er for elever på de videregående skolene i Akershus fylke i 2008. 
 • 2009-2010 - Asker videregående skole tildeles Språkprisen fra Fremmedspråksenteret for sitt arbeid med å styrke fremmedspråkopplæringen i videregående skole. 
 • 2009 - Forsering av fag: Asker videregående skole tilbyr elever på 10. trinn i ungdomsskolen å ta fag på videregående skoles  nivå. Ordningen er et samarbeid med Asker kommune. Noen elever har også tatt fag på Universitetet i Oslo mens de var elever på Asker vgs.
 • 2010-16 - Asker videregående skole blir med i vurderingsprogrammet «Common Assesment Framework» (CAF). En vurderingsgruppe foretar en årlig evaluering av mange sider av skolens virksomhet etter et oppsatt system. Vurderingsgruppen gjør sin selvstendige vurdering som så legges fram for ledelsen som får til oppgave å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak for  skolen kommende år. Asker videregående skole gjennomførte CAF-evalueringer frem til 2016.
 • 2010 - Leksehjelp starter i biblioteket. Faglærere er tilstede to ettermiddager i uken og hjelper elevene i forskjellige fag. Skolen engasjerer eldre elever som studieassistenter. Fra 2011 blir navnet endret til Studiekafé. To ganger i året arrangerer skolen «Mattemaraton».
 • 2011-18 - Asker videregående skole blir etter søknad valgt ut til å være Universitetsskole. Prosjektperioden er i første omgang tre år. Asker vgs samarbeider med Universitet i Oslo om praksisstudenter og er forsøksarena for masterstudenter. Skolen samarbeider også med kjemisk institutt og skolens elever får besøke UiO. Fra 2015 får skolen fornyet sin samarbeidsavtale med Universitet i Oslo for 3 nye år. Flere av skolens lærere og elever deltar i Relekvant, som er et prosjekt om utvikling av undervisning i kvantefysikk. 
 • 2011-2012 - "Mer tid til det som gjelder» er tittelen på Akershus fylkeskommunes satsing på pedagogisk ledelse i skolen. Ved Asker vgs ble ledelsen omorganisert med fokus på pedagogisk ledelse og tettere personaloppfølging. Vi gjennomfører skolevandring og oppfølging av undervisningsvurderingen. Skolen har tidligere fått en administrativ leder i 100% og får nå avdelingsledere med personalansvar og med 70% lederressurs. Skoleårene 2013-14 og  2014-15 gjennomførte AFK et omfattende opplæringsprogram for alle sine skoleledere.
 • 2015 - Asker videregående innfører makkergrupper for alle elever på alle trinn.
 • 2015-16 - Asker videregående skole får tildelt en lærerspesialist og en veiledningsspesialist.
 • 2015-16 - Akershus fylkeskommune setter i gang et stort arbeid med skolestrukturen i fylket fram mot 2020. For Asker videregående skoles del utredes samlokalisering og eventuell sammenslåing med Bleiker videregående skole.
 • 2015-17 - Asker vgs blir tatt ut til å delta i et nasjonalt prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet for å fremme profesjonsutvikling i skolen. Ved Asker vgs velger vi å legge opp til et system der lærerkollegaer med veilederutdanning får et spesielt ansvar for å sette i gang og følge opp kollegaveiledning for alle lærere.
 • 2016-19 - Asker videregående skole får midler, 62.500 euro, fra EU-programmet Erasmus + til et strategisk samarbeid med Colegio Immaculada i Alicante, Spania. Skolene har også tidligere samarbeidet om elevutveksling. Tittel på Erasmus+ prosjektet er: «The understanding of how physical and psycological health can contribute to a better society» og har fokus på hvordan vi kan bruke klasserommet til å løse utfordringer i samfunnet. Prosjektet går over 3 år og innbefatter både lærer og elevutveksling.
 • 2016 - 1. oktober slutter rektor Wenche Engen Hanevik på Asker vgs og Cathrine Kittilsen Zandjani overtar som ny rektor.
 • 2018 - Ombygging av skolen starter. Deler av undervisningen foregår i paviljong ved siden av boblehallen.
 • 2019 - En omfattende ombygging og modernisering av skolebygget er ferdig. Vi får nye naturfag- og kjemilaboratorium, klasse-, gruppe- og møterom, kontorer for ledelse og ansatte og garderober. Resepsjon, IT-avdeling og avdeling for elevtjenester er nå i 1. etasje. Nytt ventilasjonsanlegg er på plass.
 • 2020 - Fra 1.1.2020 er Asker vgs en del av Viken fylkeskommune.
 • 2004 - 2022 - Idrettsfag på Asker videregående 

 

Historisk lokalwiki om Asker vgs