Biologi 1 og 2

Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde for realfag eller som valgfritt programfag i Vg2 eller Vg3. Biologi 2 bygger på Biologi 1. Biologi har fem uketimer.

Hvorfor velge Biologi?

Biologi er faget for deg som ønsker å forstå hvordan dyrenes ytre og indre fysiologi har utviklet seg over tid og tilpasset seg sitt miljø. Videre får du lære om hvordan celler kommuniserer, om genetikk og om muligheter tilknyttet genteknologiske metoder. I tillegg utforsker vi økosystemer og blir mer bevisste på hvorfor det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet. Naturvitenskapelige arbeidsmetoder og hvordan designe forsøk for å få pålitelige resultater er også en viktig del av faget. Faget skal gi grunnlag for å kunne bruke biologisk fagkunnskap i praktiske situasjoner, for eksempel når det gjelder forvaltning av naturressurser, helse og etiske spørsmål. Mennesket er avhengig av naturen, og er en av mange arter på jorda. Faget trenger unge mennesker som synes det er viktig å forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte.

Hva er Biologi? Passer det for deg?

Biologifaget legger vekt på praktiske forsøk, ekskursjoner, observasjoner, kritisk tenkning og refleksjon. Det skal føre til økt faglig innsikt i samfunnsdebatten.

I dag skjer det en rask utvikling innenfor genteknologi, medisin og problemstillinger omkring miljøet. Naturvitenskaplig kunnskap er viktig for å løse de største utfordringene i vår tid: å skaffe mat og gode levekår for milliarder av mennesker. Biologi er derfor et fagområde som gjelder alle. Faget gir grunnlag for videre studium innenfor både biologi og andre biologirelaterte profesjoner. Samtidig er det lagt vekt på allmenndannende aspekt, som biologisk kunnskap i samfunnsdebatten, nysgjerrighet for naturen og kunnskaper om egen kropp og helse. Denne kompetansen legger grunnlag for å kunne tilegne seg ny kunnskap gjennom hele livet.

Biologi 1

Biologi 2

 • Forsøk og feltarbeid
 • Systematikk og artskunnskap
 • Biologisk mangfold
 • Celler og kommunikasjon mellom celler
 • Menneskets fysiologi
 • Sammenliknende anatomi og tilpasning til miljø
 • Forsøk og feltarbeid
 • Økologi og økosystemforståelse
 • Energiomsetning i celler
 • Genetikk
 • Genteknologi
 • Evolusjon

 

Hvordan lære Biologi?

For å utvikle kunnskap om metoder og tenkemåter i biologien er det nødvendig å arbeide med faget både praktisk og teoretisk. Praktiske forsøk og opplevelser fra laboratorie- og feltarbeid er grunnleggende for biologisk forståelse.

Vurdering

Standpunktkarakter i hvert programfag.

Biologi 1: Du kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen

Biologi 2: Du kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

Til toppen