Verdensdagen for psykisk helse

Årets tema er: «Livet under og etter en pandemi. Følg opp!», og for 19. år på rad leder Mental Helse arbeidet med Verdensdagen i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet. På Askim videregående vil dagen markeres fortrinnsvis mandag 11. oktober, med oppfølgende aktiviteter samme og påfølgende uker.

  

Kilde: www.verdensdagen.no

Verdensdagen for psykisk helse skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er at det skal bli like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og det må det bli lettere å snakke om.

Flere opplever hverdagen som psykisk belastende

Mennesker som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere under pandemien. Hver tredje nordmann synes hverdagen er psykisk belastende på grunn av endringene som har fulgt med covid-19-utbruddet, viser en undersøkelse som er gjort av Opinion på vegne av Norsk koronamonitor. Undersøkelsen viser også at én av fem under 30 år har det dårlig.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

  1. At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  2. Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  3. Å styrke den psykiske helsen
  4. Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
  5. Et rausere samfunn

Internasjonal FN-dag Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. Målet er å øke bevisstheten om psykiske problemer rundt om i verden og mobilisere til innsats for psykisk helse.

Siden den første markeringen av World Mental Health Day i 1992, har Verdensdagen spredt seg til mer enn 150 land. Dagen er dermed den største globale markeringen for psykisk helse.

 Verdensdagen i Norge

I Norge er Verdensdagen en informasjonskampanje gjennom hele året, med lokale markeringer rundt den 10. oktober. Begrunnelsen er at vi i Norge ønsker at flest mulig skal få anledning til å delta.

Folkehelsefokus

Kampanjens mål er å bidra til mer åpenhet om hva psykisk helse er, og når og hvordan man kan få hjelp dersom man trenger det. Gjennom kampanjeperioden jobbes det for å gi tips og verktøy som kan styrke den som trenger det psykisk, samt at viktigheten av å be om hjelp formidles.

Tema 2021: Livet under og etter pandemi
Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

I 2021 er ønsket å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp familie, venner, medelever, kollegaer, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhet og dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.

2020 et annerledes år

På grunn av koronapandemien har 2020 og starten av 2021 vært preget av sosial distanse, isolasjon og usikkerhet. Skoler, universiteter, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter har blitt stengt ned, og hele befolkningen har måttet omstille seg til et liv uten faste sosiale holdepunkter, fravær av venner og familie, hjemmeskole, hjemmekontor og manglende fysiske holdepunkter, rutiner og møteplasser.

Studier viser at koronapandemien har ført til at flere opplever hverdagen som psykisk belastende, og den har ført til en to-til-tredobling av symptomer på angst og depresjon. (Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo). Det samme erfarer Mental Helse Hjelpetelefonen, som rapporterer om 1700 flere dialoger med selvmord som tema på tjenesten sidetmedord.no sammenlignet med 2019. Fra juni til oktober økte antallet henvendelser som handlet om depresjon med 30%.

Hva mener vi med oppmerksomhet og tilstedeværelse?

Vi ønsker å oppfordre til å være oppmerksomme på oss selv og dem rundt oss ved å vise interesse, nysgjerrighet og være til stede. Ordet tilstedeværelse kan linkes til nærvær. Å være er å være til stede. Ved å vise hverandre oppmerksomhet skaper vi tilhørighet og samhold, aksept og vennskap. Tilstedeværelse bidrar til fellesskap og følelsen av å høre til.

Følg opp!

Mye tyder på at det å bygge god psykisk helse, eller å unngå uhelse gjennom kriser, dreier seg om motstandskraft. Det å ha venner gir tilhørighet og sosial støtte. Man står bedre rustet. Mens manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner. Det kan gi seg utslag i svekket selvtillit, redusert selvbilde, maktesløshet og i siste instans depresjon, angst eller andre psykiske lidelser. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke og få hjelp når en trenger det. Sosial støtte henger sammen med det å ha nærhet til andre, og her tenker man ofte på den fysiske nærheten, men det er også mulig å være nær på avstand.

Å tilhøre et fellesskap er viktig, det gir mening og bygger god psykisk helse.

Å ikke få sosial støtte av venner, familie eller andre, kan føre til ensomhet. Ensomhet forklares ofte som et resultat av manglende nærhet. En mangel på tilfredsstillende relasjoner til andre, enten på grunn av for få relasjoner eller fordi de eksisterende relasjonene ikke har en ønsket form for nærhet. På kort sikt er man mer disponibel for å bli deprimert og engstelig av å føle seg ensom. Ved å følge opp andre kan man bygge gode relasjoner, noe som er viktig for god psykisk helse. Gode relasjoner oppnås over tid gjennom fellesskap, åpenhet og nysgjerrighet.    

 

Til toppen