Helsefremmende arbeidsplass

Med helse må vi forstå at et menneske ikke bare er fritt for sykdom og plager, men at det fysisk, psykisk og sosialt har det bra (Naturfagboka Kosmos)
 
"…sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet." (Arbeidsmiljøloven)

Kriterier for helsefremmende arbeidsplass - Askim videregående skole

 1. Det helsefremmende arbeidet er en del av kulturen på skolen, og er forankret i skolens styringsdokumenter og arbeidsmåter.
 2. Skolen har gode rutiner for å følge gjeldende HMS-regler.
 3. Skolen har god oppfølging av de som har helseproblemer eller er sykemeldte, og bidrar til at de som har helseproblemer får den hjelpen de trenger.
 4. Det er et godt sosialt fellesskap.
 5. Det er gode fysiske forhold ved arbeidspulten og i andre rom man jobber i.
 6. Det legges til rette for fysisk aktivitet.
 7. Man opplever å ha stor grad av medvirkning i de beslutninger som berører ens egen arbeidsdag.
 8. Man opplever mestring og at arbeidsmengden ikke blir for stor.
 9. Det er kultur for likeverdighet og anerkjennelse.
 10. Det er kultur for å fokusere på det som er positivt.
 11. Man opplever å få støtte og konstruktive tilbakemeldinger.
 12. Det gis muligheter til å utvikle kompetanse og ferdigheter.
   

Tanker knyttet til de ulike kriteriene


1. Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens styringsdokumenter og arbeidsmåter 

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Handlingsplan for hva som må gjøres i løpet av skoleåret for å oppfylle kriteriene.
 b. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres og følges opp.
 c. Gjennomføring av medarbeidersamtaler
 d. Folkehelsegruppe
 e. Man tenker sikkerhet i de arbeidsoppgavene man utfører.
 f. Skolen jobber aktivt for at skoletiden skal være tobakksfri og rusfri.
 g. Man utsettes ikke for drikkepress, det gjelder også julebord og sommeravslutninger.
 h. Mulighet for å kjøpe sunn mat i kantina. Tilgang på frukt.
 i. Vakre/hyggelige omgivelser
 j. Motivasjonsmøter
 k. Kurs for røykeslutt/snus.
 

2. Skolen har gode rutiner for å følge gjeldende HMS-regler, blant annet:

 a. Gjennomføres det jevnlig vernerunder.
 b. De ansatte får delta på nødvendige HMS-kurs og førstehjelpskurs.
 c. Det skrives avviksmeldinger hvis uønskede hendelser oppstår.
 d. Uønskede forhold og hendelser følges opp.
 e. Qm+ brukes som et verktøy i HMS-arbeidet.
 

3. Skolen har god oppfølging av de som har helseproblemer eller er sykemeldte, og bidrar til at de som har helseproblemer får den hjelpen de trenger

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. De ansatte opplever at leder er engasjert i deres helse.
 b. Det settes av tid til oppfølging av de som er sykemeldte.
 c. Mulighet for å snakke med en annen person enn sin leder.
 d. IA-rådgiveren benyttes slik det er tenkt.


4. Det er et godt sosialt fellesskap

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Oppstarten ved nytt skoleår skal bidra til å etablere trygghet, trivsel og tilhørighet.
 b. Inkludering av de nyansatte.
 c. Det legges til rette for faglig og sosialt samarbeid på tvers av seksjonene.
 d. Skal vi gjøre noe ekstra på fredager?
 e. Felles utflukter på teater, museer
 f. Uteprosjekter
 g. Tid til sosiale samtaler
 h. Arrangere felles sosiale happenings
 i. Pådrivere for å få med ansatte på arrangementer.
 j. Arrangere matkveld.
 k. Quiz-kveld
 l. Samlivskurs


5. Det er gode fysiske forhold ved arbeidspulten og i andre rom man jobber i

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Møblene er tilpasset den ansattes størrelse og helsemessige behov.
 b. Støynivået er akseptabelt.
 c. Temperaturen er akseptabel.
 d. Mulighet for å trekke seg unna og være alene.
 e. Andre forhold ved rommene


6. Det legges til rette for fysisk aktivitet

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Sykkel til jobb aksjon.
 b. Mulighet for bruk av treningsrom.
 c. Holmenkollstafetten.
 d. Trimtilbud på jobben.
 e. Mulighet for fysisk aktivitet i arbeidstiden.


7. Man opplever å ha stor grad av medvirkning i de beslutninger som berører ens egen arbeidsdag

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Dialog med sin leder rundt hvilke fag man skal undervise i og hvilke arbeidsoppgaver man skal ha.
 b. Beslutninger som gjelder hele skolen drøftes med de ansatte.
 c. Anledning til å være med i skolens pedagogiske utviklingsgruppe.


8. Man opplever mestring og at arbeidsmengden ikke blir for stor

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Dialog med sin leder rundt hvilken kapasitet man har og helsemessige forhold ved tildeling av arbeidsoppgaver.
 b. Balanse mellom arbeid og privatliv.


9. Det er kultur for likeverdighet og anerkjennelse

Tanker rundt dette kriteriet:
 a. Rom for å være seg selv.
 b. Respekt og tillit


10. Det er kultur for å fokusere på det som er positivt
 

 

11. Man opplever å få støtte og konstruktive tilbakemeldinger

 

12. Det gis muligheter til å utvikle kompetanse og ferdigheter

Tanker rundt dette kriteriet:
a. Arenaer for faglig påfyll
b. Tid til faglige samtaler

 

Til toppen