Kriterier for helsefremmende skole

Vedtatt av Opplæring, kultur og helsekomiteen 2. juni 2015.

Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.

1. Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens styringsdokumenter og arbeidsmåter. Skolen markedsfører seg som en helsefremmende skole, evaluerer seg selv jevnlig og bidrar med erfaringsutveksling med andre skoler.

2. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert med en folkehelsegruppe med sentrale representanter og folkehelsekoordinator tilsvarende 20 % stilling.

3. Skolen har elevtjeneste med følgende tjenester representert; miljøarbeider eller tilsvarende, sosialfaglig rådgiver, karriere- og sosialpedagogisk rådgiver, helsesøster og folkehelsekoordinator. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden, tilsvarende inntil 10 % stilling pr 100 elever.

4. Skolen har sin egen handlingsplan for god psykisk helse som benyttes systematisk i skolens folkehelsearbeid.

5. Skolen samarbeider med foresatte for å fremme gode rutiner for helse, trivsel og læring.

6. Skolen har rutiner for tidlig innsats overfor elever som ikke møter til undervisning.

7. Skolen har et skolestartprogram som bidrar til å etablere trygghet, trivsel og tilhørighet på skolen.

8. Kroppsøvingsundervisningen er tilrettelagt for bevegelsesglede og mestring for alle elever.

9. Skolen legger til rette for fysisk aktivitet utenom kroppsøvings- og idrettsundervisning.

10. Skolens kantine er åpen før første time og legger til rette for at elever kan spise frokost der. Kantina følger retningslinjer for mat og måltider i videregående skole.

11. Skolen jobber aktivt for at skoletiden er tobakksfri, rusfri og dopingfri og har rutiner for å
forebygge debut og bruk av tobakk og rus- og dopingmidler.

Til toppen