Vurdering skal gi læring

Formålet med all vurdering er læring. Prinsippene om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven.

Vurdering for læring bygger på de fire prinsippene nedenfor.

 Vi vil at du skal forstå hva du skal lære, og hva som er forventet av deg

  • Kompetansemål/læringsmål skal gjennomgås, og det skal skapes en felles forståelse av begrepsbruken.
  • Kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier skal være kjent for deg før en vurderingssituasjon. Her kan både sentrale, fylkeskommunale og lokale kjennetegn benyttes.

 

Du skal få tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen din

  • Her forventes mer enn tallkarakter.
  • Det må komme frem hva som er riktig, hva som ikke er riktig, og/eller hva som evt. mangler.

 

Du skal få råd om hvordan du kan forbedre seg

  • Lærerens tips og råd må være konkrete i vurderingssituasjoner.
  • Det skal komme fram hva du må øve på og jobbe med for å øke kompetansen sin slik at forståelsen kan bli større og karakteren kanskje bedre. Du må jobbe videre med tilbakemeldingene som gis.

 

Du skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

  • Du skal vurdere egne måter å lære på/egne læringsstrategier og eget arbeid.
  • Lærer og elever bestemmer sammen om egenvurderinga skal/bør gjøres skriftlig eller muntlig.
  • Det må settes av tid til refleksjon om egen læring, egen innsats og egne prøver/innleveringer. Dette kan foregå i grupper eller individuelt, muntlig eller skriftlig.