Handlingsplan for et trygt skolemiljø

Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag! Det er det overordnede målet i skolens virksomhetsplan. Åssiden videregående skole jobber aktivt for et godt og trygt læringsmiljø på skolen. 

Skolemiljøet er et felles ansvar. Ifølge opplæringsloven har skolen har en plikt til å jobbe forebyggende for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Skolen har også aktivitetsplikt. som skal sikre at det handles raskt hvis en elev opplever krenkelser. Elevene har på sin side et medansvar for skolemiljøet, og rett til å medvirke i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

På Åssiden videregående skole er det nulltoleranse for krenkelser. Opplæringsloven nevner eksplisitt mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mindre alvorlige krenkelser tas på alvor. Verken direkte handlinger som hatytringer, eller mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal tolereres. 

Skolens rutiner for forebyggende arbeid

Hva

Hvordan

Gode oppstartrutiner ved skolestart

Fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, klassemiljø og tidlig makkerarbeid

Klassemøter

Systematisk gjennomføring av klassemøter med kontaktlærer Fokuset er godt klassemiljø, elevmedvirkning, relasjonsarbeid og styrkebasert kommunikasjon

Læringsmiljøteamet

Skolen har et eget læringsmiljøteam som aktivt jobber med elevmiljøet. Generelt forebyggende sosialfaglig arbeid, direkte arbeid med enkeltelever og grupper, samt kontakt med hjem og eksterne samarbeidspartnere er blant hovedoppgavene.

LMT - læringsmiljøteam - Åssiden videregående skole (viken.no)

Prosjekter

Livsmestringsuke – et tverrfaglig prosjekt med fokus på mental helse, kosthold, trening, forberedelse til arbeidsliv, personlig økonomi osv.

Les sak fra pilotprosjekter her: Livsmestringsuke på Teknologi- og industrifag - Åssiden videregående skole (viken.no)

Elevmedvirkning i klassemøter og elevråd

Elevene medvirker i hvordan man kan påvirke skolemiljøet på en positiv måte. Klassemøter og elevråd er blant forumene dere elevene bidrar til å skape aktiviteter og eventer som fremmer elevenes trivsel på skolen.

Samarbeid med eksterne aktører 

-BUP

-Uteteamet

-Politet

Aktive friminutt

KRØ arrangerer diverse aktiviteter og friminutt

 

Skolens aktivitetsplikt – Hva skjer når en elev melder inn en sak?

Skolen har en aktivitetsplikt som skal sikre at det handles raskt og riktig hvis du opplever krenkelser. Det skal være en trygghet å vite at skolen tar tak hvis noe uønsket skjer.

Hva

Hvordan

Hvem

Elev eller ansatt melder fra om en sak

Muntlig eller skriftlig

Meldes til kontaktlærer, rådgiver, elevveileder, avdelingsleder eller ekstern instans

Skolen undersøker og registrerer saken

Skolen har interne rutiner for saksgang og dokumentasjon for både 9A-4 og 9A-5 saker

Skolens ledelse

Skolen lager en aktivitetsplan for å løse problemet som har oppstått

Den involverte eleven skal involveres i aktivitetsplanen. Eleven er med på å velge og evaluere tiltak

Skolens ledelse, elev og kontaktlærer

Evaluering av aktivitetsplan

Vurdering av om tiltakene i aktivitetsplanen har fungert tilstrekkelig. Skal tiltak videreføres, endres?

Skolens ledelse, elev og kontaktlærer

 

Hvilke plikter har skolen og den ansatte når det gjelder trygt skolemiljø?

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om du har et trygt og godt skolemiljø.

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å gripe inn og stoppe en krenkelse, dersom det er mulig.

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at du ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

-Rektor er ansvarlig for at skolen undersøker hva som har skjedd.

-Rektor er ansvarlig for at skolen lager en aktivitetsplan med egnede tiltak for at du skal få et trygt og godt skolemiljø igjen.

-Skolen skal sørge for at eleven, og andre involverte, blir hørt og at ditt/deres beste ligger til grunn for alle beslutninger. Skolen skal involvere eleven i arbeidet med aktivitetsplanen.   

Relevante lenker:

Rett til et trygt skolemiljø - Viken fylkeskommune

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? (udir.no)

Handlingsplanen er under utvikling. Endringer kan komme.