Virksomhetsplan 2022-2023

Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!

Hvordan brukes virksomhetsplanen

Åssiden videregående skoles virksomhetsplan (VP) skal bidra til å videreutvikle skolen og beskriver våre utvalgte satsingsområder for en periode, normalt for ett år. Skolens virksomhetsplan er delt inn i tre kvalitetsområder med underliggende kvalitetskjennetegn og tiltak. Fokus er skolens kjernevirksomhet og konkrete satsingsområder. Skolens styringsdokumenter vil samlet sett underbygge vår grunnholdning om at alle ansatte skal ta et kollektivt ansvar for å sikre en god skole for alle våre elever.

Virksomhetsplanens struktur

Skolens virksomhetsplan konkretiser mål og fellestiltak som forplikter alle skolens ansatte. Viktige grunnlagsdokumenter i utviklingen er lover og forskrifter, Fagfornyelsen (LK2020), Viken fylkeskommunes rammeverk for ledelse og læring, i tillegg til skolens øvrige styringsdokumenter som bla. pedagogisk plattform, brukerundersøkelser og ulike elevdata.

Kompetansehevingsplan er en del av virksomhetsplanen for å synliggjøre sammenhengen mellom skolens satsingsområder og utvikling av kompetanse. Dette skal også gjøre dokumentene helhetlige og brukervennlige.

Saksbehandling

Virksomhetsplanen 2022-23 og tilhørende kompetansehevingsplan revideres av skolens ledergruppe i samarbeid med skolens tillitsvalgte. Virksomhetsplanen er drøftet i skolens medbestemmelsesorgan (IDM) og behandles formelt i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU).