Viken fylkeskommune

FNs bærekraftsmål

Velkommen til Vikens bærekraftssider

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. 

Her finner du informasjon om status for bærekraftsmålene i Viken, hva ulike aktører gjør, og hvordan fylkeskommunen jobber med bærekraft.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt 

VISSTE DU AT 8.8 PROSENT AV BEFOLKNINGEN I VIKEN HAR VEDVARENDE LAVINNTEKT?

Bærekraftsmål 1

Utrydde fattigdom

Det er lite absolutt fattigdom i Norge, men det har vært en økende inntektsulikhet de siste årene. Hvor stor inntekt man trenger for å dekke sine behov varierer med livsfase, husholdningstype og bosted. Andelen med lavinntekt har økt mest for de mellom 18 - 34 år. Det har også vært en tydelig økning i andelen barn i husholdninger med lavinntekt. 

Bærekraftsmål 1 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 1 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN HAR CIRKA 20 PROSENT AV NORGES SAMLEDE JORDBRUKSAREALER I DRIFT?

Bærekraftsmål 2

Utrydde sult

For kornsortene hvete og havre ligger over 60 prosent av dyrkingsarealet i Norge i Viken. Sult er et svært marginalt problem i Norge i dag, og tilgangen til trygg og ernæringsmessig fullgod mat er bra hele året. Derimot øker andelen med overvekt og fedme. Variasjonen blant kommunene i Viken på overvekt og fedme er stor. 

Bærekraftsmål 2 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 2 - Dette er Viken fylkeskommune

VISSTE DU AT 4 AV 5 INNBYGGERE I VIKEN OPPGIR AT DE HAR GOD ELLER SVÆRT GOD HELSE?

Bærekraftsmål 3

God helse og livskvalitet

Det er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. Disse forskjellene er systematiske og følger ofte inntekts- og utdanningsnivået i befolkningen. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er de vanligste årsakene til uføretrygd. 91% av befolkningen oppgir at de har god tilgjengelighet på grøntareal i nærmiljøet.  

Bærekraftsmål 3 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 3 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN HAR 42.000 ELEVER FORDELT PÅ 58 VIDEREGÅENDE SKOLER?

Bærekraftsmål 4

God utdanning

I Viken er det stor variasjon i befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå. Viken er også det fylket i Norge som har den største forskjellen i befolkningens utdanningsnivå i de ulike kommunene.

Bærekraftsmål 4 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 4 - Dette er Viken

VISSTE DU AT 7 AV 10 ANSATTE I OFFENTLIG SEKTOR I VIKEN ER KVINNER?

Bærekraftsmål 5

Likestilling mellom kjønnene

Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Likevel er 2 av 3 ledere i Viken, og over 6 av 10 ansatte i privat sektor, menn. Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt sammenlignet med mange andre land, og omtales som det nordiske likestillingsparadokset. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt.  

VISSTE DU AT 31 AV 52 STORE AVLØPSRENSEANLEGG I VIKEN IKKE OPPFYLTE RENSEKRAVENE I 2019? 

Bærekraftsmål 6

Rent vann og gode sanitærforhold

Målet for rent drikkevann og gode sanitærforhold er oppnådd i Norge. De aller fleste husstander i Viken er tilknyttet et vannverk med god drikkevannskvalitet. Avrenning fra landbruk er den største menneskeskapte kilden til tilførsler av nitrogen og fosfor i Vikens kystområder. Vannkvaliteten i ytre Oslofjord er også påvirket av langtransporterte forurensninger fra Tyskebukta og Skagerrak.  

Bærekraftsmål 6 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 6 - Dette er Viken

VISSTE DU AT 99,9 PROSENT AV PRODUKSJONEN AV ELEKTRISITET I VIKEN KOMMER FRA VANNKRAFT?

Bærekraftsmål 7

Ren energi til alle

Innbyggerne i Norge har sikker og universell tilgang til moderne energi, men andelen fornybar energi og energieffektiviseringen kan forbedres. I 2017 ble det produsert nok kraft i Viken til å dekke strømforbruket til én million boliger. Strømproduksjonen i Viken utgjør omtrent 11 prosent av den samlede strømproduksjonen i Norge. Cirka halvparten av husholdningene i Viken fyrer med ved.  

Bærekraftsmål 7 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 7 - Dette er Viken

VISSTE DU AT ANTALLET SYSSELSATTE MED ARBEIDSSTED I VIKEN HAR ØKT MED 50.000 SIDEN 2008?

Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Sysselsettingsandelen i befolkningen varierer ikke bare geografisk, men også for ulike befolkningsgrupper og mellom de ulike aldersgruppene. Blant unge mellom 15 og 25 år og eldre over 65 år er sysselsettingsandelen ganske lav. Det er også forskjeller mellom kjønn, der menn har høyere sysselsettingsandel enn kvinner. 

Bærekraftsmål 8 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 8 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN HAR FLERE AV LANDETS LEDENDE INNOVASJONS- OG KUNNSKAPSMILJØER?

Bærekraftsmål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Industri, innovasjon og infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. Næringslivet i Viken har flere store og tunge kunnskapsmiljøer, med innovative og lønnsomme bedrifter. Vi har et levende gründermiljø hvor arbeidsplasser skapes. Utviklingen av arbeidsplasser og økonomisk vekst må ses i sammenheng med utviklingen i Oslo.

Bærekraftsmål 9 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 9 - Dette er Viken

VISSTE DU AT KVINNER OG PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN ER UNDERREPRESENTERT I KOMMUNESTYRENE?

Bærekraftsmål 10

Mindre ulikhet

Ulikhet handler om inntekt/formue, tilgang til nødvendige tjenester og inkludering. Blant personer som opplever at de har en funksjonshemming er kun 44 prosent i arbeid, mot 74 prosent i hele befolkningen. Omfanget av lavinntekt i Viken er stort blant innvandrere og særlig bosetting av flyktningfamilier i små kommuner kan gi store utslag i andel personer med lavinntekt.  

Bærekraftsmål 10 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 10 - Dette er Viken

VISSTE DU AT 91 PROSENT AV BEFOLKNINGEN HAR TILGANG PÅ GRØNTAREAL I NÆRMILJØET? 

Bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Byer og bosettinger bør være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Det er stor variasjon i størrelse på byene og tettstedene i Viken, og i hvilke utfordringer de står overfor. Helhetlig by- og stedsutvikling handler om å se det fysiske miljøet i sammenheng med det sosiale livet og menneskers opplevelser. 

Bærekraftsmål 11 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 11 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VI ER BLANT DE DÅRLIGSTE I VERDEN PÅ BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON?   

Bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Husholdninger i Viken produserer 419.000 tonn avfall i året. Andelen av husholdningsavfallet som går til materialgjenvinning og biogassproduksjon har økt, men andelen som blir gjenvunnet til andre materialer eller ombruk, bør økes. I mange av hyttekommunene er gjenvinning av husholdningsavfall en utfordring.  

Bærekraftsmål 12 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 12 - Dette er Viken

VISSTE DU AT 
KLIMAGASSUTSLIPPENE I VIKEN GIKK NED MED 9,5 PROSENT MELLOM 2009 OG 2017?

Bærekraftsmål 13

Stoppe klimaendringene

Trass i kutt av klimagassutslipp har vi langt igjen for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. Vi må kutte alle utslipp fra fossile kilder og kraftig redusere prosessutslipp fra transport, landbruk og industri. De resterende utslippene kan ikke være større enn det som fanges opp av eller bindes i skog, jord og havbunn eller gjennom nye teknologiske løsninger. I Viken kan vi forvente at klimaendringer vil føre til økt naturfarer. 

Bærekraftsmål 13 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 13 - Dette er Viken

VISSTE DU AT OMRÅDENE RUNDT OSLOFJORDEN HAR SÆRLIG STORT NATURMANGFOLD?

Bærekraftsmål 14

Livet i havet

Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges og Europas første marine nasjonalpark. Her finnes et stort mangfold av marine naturtyper som bløtbunn, ålegress, rike tareskoger og verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev. Mer enn halvparten (53 prosent) av strandsonen i 100-metersbeltet i Viken er bebygd. Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet. 

Bærekraftsmål 14 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 14 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN ER DET MEST ARTSRIKE LAND-AREALET I NORGE?

Bærekraftsmål 15

Livet på land

Omtrent 80 prosent av Norges landlevende arter er representert i Viken, og det er en svært høy tetthet av truede arter. Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet. I flere områder er det dyre- og plantearter av stor og særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.

Bærekraftsmål 15 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 15 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN FYLKESKOMMUNE HAR TRE MEDVIRKNINGSRÅD; 
FOR UNGDOM, ELDRE OG PESONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER?

Bærekraftsmål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fred og trygghet, rettferdighet og velfungerende institusjoner er grunnleggende for en bærekraftig utvikling. 85 prosent av ungdommene i Viken føler seg trygge i nærområdet sitt, men 8 prosent oppgir at de jevnlig blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritiden. 

Bærekraftsmål 16 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 16 - Dette er Viken

VISSTE DU AT VIKEN FYLKESKOMMUNE 
SAMARBEIDER MED VÄSTRE GÖTALAND I SVERIGE OG BADEN-WÜRTEMBERG I TYSKLAND?

Bærekraftsmål 17

Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trenger vi nye og sterke partnerskap, både internasjonalt og på tvers av sektorer i Viken. Gjennom regionreformen er det stilt større krav til fylkeskommunen om å løse tverrsektorielle og tverrfaglige samfunnsfloker.  En av Viken fylkeskommunes kjerneverdier er å være samskapende. 

Bærekraftsmål 17 - Dette gjør Viken fylkeskommune

Bærekraftsmål 17 - Dette er Viken

Til toppen