Universell utforming – ingen skal etterlates på veien mot et bærekraftig samfunn 

At ingen skal utelates er et av bærekraftsmålenes hovedprinsipp. Viken fylkeskommune jobber for at ingen ekskluderes eller faller utenfor på veien mot et bærekraftig samfunn - universell utforming av samfunnet er sentralt i dette arbeidet. 

Man med hvit stokk føler seg frem på fortauet - Klikk for stort bilde Ron Bailey/Getty Images  

20 prosent av den voksne befolkningen i Viken oppgir at de har nedsatt funksjonsevne. Blant personer over 67 år oppgir nesten 1 av 3 at de har nedsatt funksjonsevne. 

Intensjonen med universell utforming er å sette mennesket i sentrum. Det handler om å skape attraktive, inkluderende og mangfoldige samfunn som gir likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse, uavhengig av livsfase og funksjonsevne. Dette stiller krav ikke bare til utformingen av det fysiske miljøet, tjenester og lokalisering av funksjoner men også til tenkemåter, holdninger og politiske prioriteringer. 

Universell utforming kan særlig relateres til følgende bærekraftsmål

  • 1 Utrydde fattigdom
  • 3 God helse
  • 4 God utdanning
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 9 Innovasjon og infrastruktur
  • 10 Mindre ulikhet
  • 11 Bærekraftige byer og samfunn

Dette er mål som her er sortert henholdsvis under sosial (1, 3 og 4) og økonomisk (8, 9, 10 og 11) bærekraft men som må forståes i sammenheng. Bærekraftsmål 17 om samarbeid på tvers er også en nødvendighet for at ulike aktører skal jobbe sammen for å få til universell utforming 

Sosial bærekraft 

Universell utforming bidrar til et sosialt bærekraftig samfunn gjennom å gjøre det tilgjengelig og inkluderende for alle. Alle innbyggere skal gis like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig livsfase og funksjonsevne. Dette stiller krav ikke bare til utformingen av det fysiske miljøet, tjenester og lokalisering av funksjoner men også til tenkemåter, holdninger og politiske prioriteringer. 

Viken fylkeskommune er lovpålagt å levere tjenester og produkter til innbyggerne som er universelt utformet. For fylkeskommunen dreier det seg i første rekke om ansvar for opplæringstilbud, eiendomsmasse og offentlig transport. Men det involverer også arbeid for et inkluderende arbeidsliv, informasjons -og kommunikasjonsteknologi, (IKT), kultur, idrett og friluftsliv, og anskaffelser, for å nevne noe. 

Universell utforming er ikke bare en viktig komponent i arbeidet med sosial bærekraft, men er også samfunnsøkonomisk lønnsomt og en del av arbeidet med økonomisk bærekraft. Ved å skape inkluderende samfunn hvor mennesker kan delta og fungere selvstendig vil vi kunne redusere kostnader ved blant annet utenforskap, øke deltakelse i arbeidslivet og nå nye kundegrupper innenfor felt som turisme og reiseliv.   

Vi skal utvikle regionens arbeid med universell utforming 

Viken fylkeskommune har i oppgave å utvikle regionens arbeid med universell utforming internt i fylkeskommunen i samarbeid med de interne medvirkningsorganene, men også eksternt med kollektivselskapene, næringsliv, organisasjoner og ikke minst kommunene som er viktige samfunnsutviklere lokalt. 

Slik jobber vi 

Overordnet jobber fylkeskommunen med å gi innbyggerne likestilt tilgang til undervisning, fysiske miljøer, produkter og tjenester innenfor fylkeskommunens ansvarsområderEn del av arbeidet går på å skape holdningsendring og kompetanseheving på fagområdet. 

Fylkeskommunen jobber på en helhetlig måte, og alle rådsområder har ansvar for å følge opp arbeidet med universell utforming innenfor sine ansvarsområder. Dette handler om alt fra tilgjengelig informasjon som er tilpasset med font, farger, språk med mer til valg av planter, materiell og belysning i bygg og uteområder eller tilgjengelig reisekjeder og undervisning.  

Dette er bare noen eksempler, og arbeidet med et universelt utformet samfunn krever gode samarbeid mellom mange aktører. Det er viktig å synliggjøre kryssende interesser, samt ulike behov og muligheter for å identifisere løsningene som fungerer for flest mulig og skaper helhet og sammenheng.