Kulturområdet skal utvikle egne temastrategier

Viken fylkesting har vedtatt at det skal utvikles tre egne temastrategier for rådsområdet kultur og mangfold, og inviterer til en god og bred medvirkningsprosess, når den starter opp i april.   

Klimagassutslippene i Viken går ned, men ikke fort nok 

Me l lom 2009 og 2017 gikk de direkte utslippene i Viken ned med 9,5 prosent, eller 449 000 tonn. Men  for å  bli et lavutslippssamfunn  innen 2030  må større  kutt og endringer  iverksettes umiddelbart.    

Unikt biologisk mangfold under press 

I Viken har vi et unikt biologisk mangfold med over 2500 kvadratkilometer vernet areal, hvorav halvparten ligger innenfor  nasjonalparker .  Bebyggelse og menneskelig aktivitet  truer  i dag  naturområdene og  artsmangfoldet.   

Økonomiske forskjeller øker i Viken

Selv om absolutt fattigdom ikke er en stor utfordring i Norge, er det store lavinntektsforskjeller innad i Viken.

Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Til toppen