Viken har fått penger til utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden

Viken fylkeskommune får 26,7 millioner kroner i støtte fra Miljødirektoratet til å dekke deler av merkostnadene ved utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden. I tillegg har Enova tildelt 25,2 millioner kroner til etablering av ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. 

Vil få opp fiskebestanden i Oslofjorden

Sluttrapporten fra prosjektet “Krafttak for kysttorsken” peker på flere årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Nå håper fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, at staten blir med på videre tiltak for å gjenoppbygge bestandene.  

Unikt biologisk mangfold under press 

I Viken har vi et unikt biologisk mangfold med over 2500 kvadratkilometer vernet areal, hvorav halvparten ligger innenfor  nasjonalparker .  Bebyggelse og menneskelig aktivitet  truer  i dag  naturområdene og  artsmangfoldet.   

Miljøfyrtårn støtter opp om flere bærekraftsmål

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar vi til flere av FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. Dette er alle temaer som samsvarer godt med FNs bærekraftsmål.  

Til toppen