Unikt biologisk mangfold under press 

I Viken har vi et unikt biologisk mangfold med over 2500 kvadratkilometer vernet areal, hvorav halvparten ligger innenfor nasjonalparkerBebyggelse og menneskelig aktivitet truer i dag naturområdene og artsmangfoldet. 
Bilde av rødrev - Klikk for stort bilde 

Viken er det mest artsrike landarealet i Norge. Omtrent 80 prosent av Norges landlevende arter er representert her, og det er en svært høy tetthet av truede arter. 

Til lands og til vanns

I Ytre Oslofjord finner du både Ytre Hvaler Nasjonalpark (Østfold), og Færder nasjonalpark (Vestfold). Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges og Europas første marine nasjonalpark, og ligger i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold.

Her finnes et stort mangfold av marine naturtyper som bløtbunn, ålegress, rike tareskoger og verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev. Dette er også et viktig kaste- og beiteområde for sel (steinkobbe). Her finnes et rikt fugleliv og viktige trekk- og overvintringsområder for vannfugl, spesielt overvintrende dykkender.  

Nesten hele den europeiske bestanden av villrein lever i Norge. Villrein har derfor særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse og vi har også en internasjonal forpliktelse til å ta vare på villreinstammene. 

I Viken er det to villreinområder, Hardangervidda nasjonalpark, og Norefjell-Reinsjøfjell.  

Menneskelig aktivitet truer økosystemet 

Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet.  

Fra 2010 til 2015 ble 3600 dekar omdisponert fra skog og utmark til bebyggelse og beitemark. I dag er mer enn halvparten (53 prosent) av strandsonen i hundremetersbeltet i Viken bebygd. 

Store deler av de verdifulle naturområdene rundt Oslofjorden er bebygd eller ødelagt på andre måter, og de resterende områdene er truet av utbygging. 

Viken er en region med tilflytting og vekst. Bedre utnyttelse av eksisterende areal gir færre arealkonflikter og kortere reiseavstander for flere. Arealplanlegging må ta utgangspunkt i kunnskap om natur og økologi.  

Må bygge på fakta

Arealplanlegging på alle nivåer har stor betydning for miljø og økosystemer. Det er nødvendig at arealplanlegging bygger på god faktakunnskap om miljø og natur, og tar hensyn til denne kunnskapen. 

Offentlige myndigheter må sikre at lovverk om naturvern etterleves, slik at biologisk mangfold og verdifull natur ikke går tapt. Det må legges vekt på å redde truede arter og bekjempe spredning av fremmede arter i Vikens natur.  

Samarbeid er nøkkelen

Et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører er nøkkelen for å lykkes med en bærekraftig og helhetlig forvaltning av Vikens miljø og økosystemer.

Forsknings- og utviklingsaktører er viktige kunnskapsprodusenter og premissleverandører for en bærekraftig utnyttelse av våre ressurser. 
Kart som viser kartlagte arter på norsk rødliste 2015 for Viken og Oslo - Klikk for stort bilde Tall og analyser er hentet fra høringsutkastet til regional planstrategi 2020-2024, Veien til et bærekraftig Viken (PDF, 10 MB)  og Vi i Viken – kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid 

Til toppen