Bærekraftsarbeid – fra teori til praksis 

Visste du at Viken fylkeskommune bruker en bryllupskakemodell? 

Manger hender holder en jordklode - Klikk for stort bilde Nastco/Getty Images

Verdens felles utviklingsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling, samt verdens felles erklæring for en bærekraftig utvikling innen år 2030. 

Bærekraftsmålene henger sammen og er avhengig av hverandre. Hva som må til for å oppnå ett bærekraftsmål, står ofte i motsetning til et annet mål. Dette krever at vi hever blikket fra de enkelte målene hver for seg, og ser hvordan arbeid med ulike mål påvirker hverandre. Vi må jobbe med å forbedre menneskers livsvilkår på måter som også bidrar til å stoppe klimaendringene og reparere og styrke natursystemene våre. 

Modellene vi følger 

Viken sin visjon er «Viken viser vei», med mål om bærekraft, utvikling og kompetanse. Visjonen forplikter oss til å være i førersetet.  

Viken fylkeskommune har en sentral samfunnsutviklerrolle. I møte med endret demografi, redusert offentlig finansiering, og i møte med sammensatte samfunnsfloker som fattigdom, eller ved globale kriser som Covid-19-pandemien, må vi tenke nytt og se nye muligheter i alt vi gjør. Dette krever økt behov for innovativ tenking og sektorovergripende samarbeid. Vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør, og det skal gjøres gjennom en helhetlig og samlet tilnærming til bærekraftsmålene. 

 I Viken fylkeskommune legger vi to modeller til grunn for vårt bærekraftsarbeid: Bryllupskakemodellen og matrisemodellen.  

Bryllupskakemodellen

Tradisjonelt snakker man om tre dimensjoner av bærekraft: Sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljø/klimaVi vet at verdens klima- og miljøsystemer svekkes på en måte som kan være en trussel for fremtidig liv på planetenDenne kunnskapen gjør at det er naturlig for Viken å legge planetens tålegrense til grunn for vårt arbeid. Hensynet til naturen og planetens tålegrense skal være grunnleggende for all samfunnsutvikling i Viken ved at klima, natur og miljø er en forutsetning for å nå både de sosiale og økonomiske bærekraftsmålene. 

Å løse klimaendringene handler om å redusere klimagassutslipp og samtidig håndtere de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av pågående klimaendringer.  

Figuren viser hvordan økonomi og samfunn henger sammen med, og er avhengig av av biosfæren - Klikk for stort bildeFiguren viser hvordan økonomi og samfunn henger sammen med, og er avhengig av av biosfæren. Biosfæren er de områdene på jorden der organisk liv eksisterer, og er summen av alle økosystemene våre. Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet. Figuren er oversatt til norsk av Tank Design for Viken fylkeskommune.    

Matrisemodellen 

Høsten 2019 lanserte FN en ekspertrapport – «The Future is Now» - om hvordan vi kan jobbe med bærekraftsmålene på en effektiv, fremtidsrettet og helhetlig måte.  Rapporten konkluderte at selv om arbeidet går i riktig retning mot flere mål, må vi ta helt nye grep for å løse bærekraftutfordringene. Det FN sier, betyr at dette tiåret må preges av handling – med stor vekt på å arbeide helhetlig og intensivt med målene.  

Det er ikke nok å jobbe kun med noen utvalgte bærekraftsmål. For å få til en ønsket samfunnsutvikling må mer gjennomgående og radikale endringer til, og vi må tenke og arbeide på nye måter. Arbeidet innebærer å ta tak i årsakene til fattigdom, ulikhet, og klima- og miljøendringer. Tap av artsmangfold, utenforskap, dårlig helse, klimautfordringer og andre store og komplekse utfordringer, berører ulike deler av samfunnet. Utfordringene er sammensatte, fra det internasjonale til det lokale. Det er store utfordringer som én aktør ikke vil kunne løse alene. Løsningene må finnes på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og fagområder.  

Rapporten presenterte en modell definerer seks tverrfaglige innsatsområder og fire virkemiddelkategorier som et verktøy for å nå målene i 2030-agendaen. De seks tverrfaglige innsatsområdene skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivåer (stat, fylke, kommune) og motvirke en sektorisert tilnærming til problemløsning. Virkemiddelkategoriene vil hjelpe oss med å identifisere, kartlegge og systematisere samfunnets tilgjengelige virkemidler. Slik kan vi videreutvikle eksisterende partnerskap og finne nye måter å samarbeide på. Samtidig kan kategoriseringen hjelpe oss med å kombinere virkemidler på nye måter. 

Denne «matrise»-modellen er sentral i hvordan Viken fylkeskommune vil jobbe med bærekraftsmålene.  

Figur som viser innsatsområder og virkemidler for bærekraftig utvikling - Klikk for stort bildeMatrisen viser seks innsatsområder og fire virkemiddelkategorier for bærekraftig utvikling. Originalfigur er utviklet til Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019). Oversatt og videreutviklet av Tank Design for Viken fylkeskommune.  Figur  

Hvordan vi jobber 

Skal vi klare å følge modellenfor bærekraft beskrevet over, løse de stadig mer komplekse samfunnsutfordringene og sikre at bærekraftsmålene er en integrert del av alt vi gjør kreves det konkrete strategier for hvordan vi skal organisere oss og jobb - både internt og i regionen.  

Løsningene må finnes på tvers av geografi, forvaltningsnivåer, sektorer og fagområder ved å ta i bruk kunnskap, erfaringer og virkemidler i et samskapende og nytenkende arbeid.    

Viken vil derfor bruke sine ressurser, virkemidler og oppgaver helhetlig, og i samarbeid med andre parter, for å løse de komplekse samfunnsutfordringene vi står ovenfor i årene som kommer og for å levere resultater i bærekraftsarbeidet. 

Dette krever et arbeid med system, kultur og kunnskap både hos oss og på tvers av forvaltningsnivå.  

I Viken jobber vi aktivt med særlig tre temaer - som er nært sammenvevd - på tvers av systemutvikling, kulturbygging og kompetanseheving: 

  1. Samhandling og tverrfaglighet
  2. Helhetlig og strategisk bruk av virkemidler
  3. Innovasjon 

Disse tre skal utfylle hverandre, styrke hverandre og sammen gjøre organisasjonen bedre i stand til å levere på mål og forventinger knyttet til bærekraftsmålene og den styrkede samfunnsutviklerrollen. Dette skal også bidra til at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har.  

Samhandling og tverrfaglighet handler om hvordan vi forholder oss til hverandre og jobber sammen både intern i fylkesadministrasjonen og i regionen mer samlet. Det handler om å se sammenhenger, styrke positive synergier, redusere målkonflikter, lære av hverandre og spille hverandre bedreDialog er avgjørende for å få Vikens samlede virkemidler til å rette seg mot felles mål.  

Helhetlig virkemiddelbruk handler om hvordan vi bruker verktøykassen vår - altså virkemidlene - smartere og på nye måter for å møte nye utfordringer og behov. Det handler også hvordan vi ser våre egne verktøy i sammenheng med andre aktørers verktøykasse, og hvordan disse kobles for å skape positive synergier.  Ofte kreves det ulike typer virkemidler på tvers av fagområder og sektorer for å løse samfunnsutfordringene.   

 Beskrivelse av innhold i de fire virkemiddelkategoriene - Klikk for stort bilde Figur utviklet for Viken fylkeskommune  

Innovasjon handler om å tenke nytt, om å prøve og lære og om å små og store nyttige og nyttiggjorte endringer. Når vi nå står ovenfor nye behov og utfordringer kan vi ikke nødvendigvis bruke de samme oppskriftene og vi må derfor lage nye. Samfunnet endrer seg også raskere enn noen gang, og evne til fleksibilitet og endring er en viktig del av dette arbeidet.  

Til toppen