Bærekraftsjekken

Bærekraftsjekken er et verktøy for deg som vil gjøre en helhetlig vurdering av bærekraftkonsekvenser og samfunnseffekter av ulike typer arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være politiske saker, prosjekter, tiltak, strategier, arrangementer med mer.

Trykk her for å starte bærekraftsjekken

Av hensyn til personvern, og for å lagre skjemaet underveis, må en brukerkonto lages første gang du bruker bærekraftsjekken.

Målet med bærekraftsjekken

Ved å følge stegene i bærekraftsjekken vil du kunne

 • se konsekvenser av det du jobber med utover de mest umiddelbare og åpenlyse effektene
 • vurdere negative konsekvenser (målkonflikter)
 • foreslå tiltak og alternativer for å redusere risikoer, forbedre kvalitet og skape større tverrfaglig arbeid

Utfyllingen du gjør i bærekraftsjekken vil bli lagret i et pdf-dokument som du umiddelbart får tilsendt til din e-post. Konsekvensvurderingen du har gjort kan blant annet brukes: 

 • som vedlegg til for eksempel temastrategier, rapporter og lignende 
 • i designfasen for prosjekter for å få inn helhetlige vurderinger og redusere mulige negative effekter

Bærekraftsjekken tar utgangspunkt i FN sine 17 bærekraftmål og delmålene fra regional planstrategi.

Bærekraftsjekken består av følgende deler

 1. En sjekkliste hvor du krysser av for aktuelle bærekraftsmål. Du kan velge mellom to ulike skjemaer: 
  • Enkelt skjema med kun de 17 bærekraftsmålene: For mindre og lite komplekse oppgave.
   Tips: Også for mindre oppgaver kan det være nyttig å bruke det utvidete skjema, da delmålene ofte er mer konkrete og relevante til det du jobber med. 
  • Utvidet skjema med delmål: For større og mer komplekse arbeidsoppgaver.
 2. Bærekraftsmål/delmål du anser som relevante og har krysset av for skal vurderes om de blir påvirket positivt eller negativt i det du jobber med, og om konsekvensen vil være stor, medium eller liten.
  • Du skal ikke krysse av for det som ikke er relevant.
  • Du avgjør selv hva som er relevante mål og delmål, men du bør også ta med mål og delmål for åpenbare indirekte konsekvenser av det du jobber med.
 3. En oppsummering av konsekvensene du har krysset av for i steg 1 etter de tre dimensjonene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft eller klima og miljø. Negative konsekvenser på klima og miljø vektes tyngre enn de på økonomisk og sosial bærekraft.
 4. I boks for å skrive fritekst kan du reflektere rundt
  • det du har krysset av for i del 1
  • hva oppsummeringen i del 2 viser
  • hva du vil foreslå som alternativer eller forslag basert på dette. Det kan blant annet inkludere hvordan virkemidler bør brukes og hvordan nye samarbeid kan forbedre arbeidet.
  • Her kan du også beskrive mulige positive og negative konsekvenser som du ikke har fått med i sjekklisten. Eller hvordan spesielt risikoen for negative konsekvenser kan reduseres, for eksempel ved å bruke samarbeid og virkemidler annerledes.

Tips til bruk

 • Bærekraftsjekken kan brukes som et utgangspunkt for refleksjoner og samarbeid med kolleger og ledere.
 • Bærekraftsjekken er primært tenkt å brukes på arbeidsoppgaver/saker/prosjekter/tiltak som foreslås eller planlegges.
 • Bærekraftsjekken kan også brukes for å se utvikling av en oppgave/et prosjekt over tid ved å fylle ut skjemaet gjentagende ganger.
 • Om du ønsker å vise negative konsekvenser ved å IKKE endre dagens situasjon bør du gjøre konsekvensvurderingen to ganger. En gang for å vurdere dagens situasjon og en gang for å vurdere foreslått/planlagt arbeidsoppgave/sak/prosjekt/tiltak, for så å sammenligne disse.

Kurs for kommunene

Viken fylkeskommune har også utviklet et e-læringskurs om bærekraft for kommunene. Kurset gir en innføring i bærekraftig utvikling, og hva status er for FNs bærekraftsmål i Viken.