To jenter ser ut over byen, en elv renner i midten

Det er lite absolutt fattigdom i Norge, men det har vært en økende inntektsulikhet de siste årene. Hvor stor inntekt man trenger for å dekke sine behov varierer med livsfase, husholdningstype og bosted. Andelen med lavinntekt har økt mest for de mellom 18 - 34 år. Det har også vært en tydelig økning i andelen barn i husholdninger med lavinntekt. 

Jorde med tre

For kornsortene hvete og havre ligger over 60 prosent av dyrkingsarealet i Norge i Viken. Sult er et svært marginalt problem i Norge i dag, og tilgangen til trygg og ernæringsmessig fullgod mat er bra hele året. Derimot øker andelen med overvekt og fedme. Variasjonen blant kommunene i Viken på overvekt og fedme er stor.  

Mann og dame kysser hverandre

Det er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. Disse forskjellene er systematiske og følger ofte inntekts- og utdanningsnivået i befolkningen. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er de vanligste årsakene til uføretrygd. 91% av befolkningen oppgir at de har god tilgjengelighet på grøntareal i nærmiljøet. 

     

Gutt med blå hjelm bærer treplanke

I Viken er det stor variasjon i befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå. Viken er også det fylket i Norge som har den største forskjellen i befolkningens utdanningsnivå i de ulike kommunene. 

    

Ung jente smilende

Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Likevel er 2 av 3 ledere i Viken, og over 6 av 10 ansatte i privat sektor, menn. Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt sammenlignet med mange andre land, og omtales som det nordiske likestillingsparadokset. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt.

     

Innsjø med grønn skog

Målet for rent drikkevann og gode sanitærforhold er oppnådd i Norge. De aller fleste husstander i Viken er tilknyttet et vannverk med god drikkevannskvalitet. Avrenning fra landbruk er den største menneskeskapte kilden til tilførsler av nitrogen og fosfor i Vikens kystområder. Vannkvaliteten i ytre Oslofjord er også påvirket av langtransporterte forurensninger fra Tyskebukta og Skagerrak.

Fossefall

Innbyggerne i Norge har sikker og universell tilgang til moderne energi, men andelen fornybar energi og energieffektiviseringen kan forbedres. I 2017 ble det produsert nok kraft i Viken til å dekke strømforbruket til én million boliger. Strømproduksjonen i Viken utgjør omtrent 11 prosent av den samlede strømproduksjonen i Norge. Cirka halvparten av husholdningene i Viken fyrer med ved.

Asfaltarbeider på landevei

Sysselsettingsandelen i befolkningen varierer ikke bare geografisk, men også for ulike befolkningsgrupper og mellom de ulike aldersgruppene. Blant unge mellom 15 og 25 år og eldre over 65 år er sysselsettingsandelen ganske lav. Det er også forskjeller mellom kjønn, der menn har høyere sysselsettingsandel enn kvinner. 

Kvinne titter på modell av en leilighetsblokk

Industri, innovasjon og infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. Næringslivet i Viken har flere store og tunge kunnskapsmiljøer, med innovative og lønnsomme bedrifter. Vi har et levende gründermiljø hvor arbeidsplasser skapes. Utviklingen av arbeidsplasser og økonomisk vekst må ses i sammenheng med utviklingen i Oslo.

 

To jenter i samtale

Ulikhet handler om inntekt/formue, tilgang til nødvendige tjenester og inkludering. Blant personer som opplever at de har en funksjonshemming er kun 44 prosent i arbeid, mot 74 prosent i hele befolkningen. Omfanget av lavinntekt i Viken er stort blant innvandrere og særlig bosetting av flyktningfamilier i små kommuner kan gi store utslag i andel personer med lavinntekt.  

 

Til toppen