Skolens pedagogiske plattform

Vi er den eneste videregående skolen tidligere Østfold som bare har yrkesfaglige utdanningsprogram, og det preger skolens pedagogiske plattform.

Borg videregående skole kjennetegnes ved

  • relevans i undervisningen
  • praksisnær undervisning
  • yrkesretting av fellesfagene

Skolemiljøet

Ved Borg vgs vil du møte lærere som kan sine yrkesfag og som fokuserer på disse. Målet for alle er det samme: lærlingplass! Med en høy faglig kompetanse hos de ansatte, og et tett samarbeid med næringslivet, vil du komme i kontakt med din bransje tidlig i utdanningsløpet.

Eleven i sentrum

Elevens opplæring er det viktigste for oss, og hele vår virksomhet dreier seg om det, nemlig at du som elev skal lære mest mulig her hos oss og at du skal bli klar for arbeidslivet.

Vi ønsker at alle våre elever skal oppleve mestring hver dag, både faglig og sosialt. Med et tverrfaglig samarbeid mellom både elevens lærere og skolens elevtjeneste, legges det til rette for rett oppfølging av våre elever.

Pedagogikken

Ved Borg videregående skole vektlegger vi sammenhengen mellom yrkesfagene og fellesfagene. Undervisningen er organisert slik at det er de samme fellesfaglærerne som underviser innenfor de ulike programområdene hvert år. Det betyr altså at også fellesfaglærerne også kjenner godt til fagområdet eleven går på, og at noe av engelsk-, norsk-, matematikk-, naturfag-  og samfunnsfagundervisningen vil være knyttet opp til det yrkesfaget eleven har valgt. Dette mener vi er viktig, og at eleven slik kan se fellesfagene som mer relevant og motiverende.

Yrkesretting og relevans  på yrkesfaglige utdanningsprogram kan øke elevens motivasjon for faget, og gi mer helhet i undervisningen.

Ved å yrkesrette fellesfagene, kan man tydeligere se fagenes nytteverdi for arbeidslivet. Slik kan elevene tydeligere se sammenhenger og helhet i opplæringen. Elevene vil  kunne få forståelse av hvordan kompetanse fra fellesfagene kommer til nytte i programfagene og i arbeidslivet.

Ved Borg videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

Organisering

Skolen legger til rette for opplæringssituasjonen for den enkelte elev gjennom tilpasset undervisning i klasserom og verksted, elevtjeneste og spesialpedagogisk koordinering. Tett samarbeid med næringslivet bidrar til yrkesnær opplæring. Det settes av tid til organisering av pedagogisk personale i refleksjonsgrupper og faggrupper. Driftspersonalet og det merkantile personalet er viktige støttefunksjoner i skolehverdagen.