Skolens pedagogiske plattform

Buskerud videregående skole kjennetegnes ved

 • mestring
 • fleksibilitet
 • gjennomføring

Skolemiljøet

Buskerud videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting.

Eleven i sentrum

Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige prestasjoner. Vi ser hver enkelt elev, og vi bestreber oss på at alle elever skal oppleve mestring hver dag.

 • Alle elever opplever god faglig, sosial og personlig utvikling.
 • Alle elever opplever krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen.
 • Alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet.
 • Alle elever deltar aktivt i et godt skole-hjem-samarbeid.

Pedagogikken

Ved Buskerud videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

 • Læreren er, som leder, tydelig i sin kommunikasjon.
 • Læreren utfordrer eleven ved å legge til rette for læring.
 • Læreren behersker digitale verktøy i sin undervisning.
 • Læreren samarbeider aktivt med kollegene.
 • Læreren samarbeider aktivt med elevens foresatte.

Organisering

Skolen legger til rette for opplæringssituasjonen for den enkelte elev gjennom å tilby studieverksted, elevtjeneste og spesialpedagogisk koordinering. Det settes av tid til organisering av pedagogisk personale i refleksjonsgrupper og faggrupper. Driftspersonalet og det merkantile personalet er viktige støttefunksjoner i skolehverdagen.