Forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus

Fastsatt 16.6.2014 av fylkestinget i Akershus fylkeskommune i medhold av kommuneloven § 6.

§ 1 Ordningens formål og omfang

Ordningen med utlån og utleie, slik den er fastsatt i forskriften her, har til formål å bidra til at frivillige organisasjoner/ foreninger/ lag som har sitt virke i Akershus får tilgang til fylkeskommunale lokaler, gratis eller til selvkost, i den utstrekning fylkeskommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet. Den frivillige organisasjonens/ foreningens/ lagets behov kan være knyttet til publikumsarrangementer, møter, opplæring, lagring av utstyr og annet.

Kommunal eller statlig virksomhet i Akershus har samme rett til å disponere fylkeskommunale lokaler som frivillige organisasjoner/ foreninger/ lag etter forskriften her.

En fylkeskommunal virksomhet har ikke anledning til å foreta utlån eller utleie av sine lokaler til andre eller på andre vilkår enn det som følger av forskriften her.

Virksomhet som er organisert som fylkeskommunalt foretak (FKF) etter kommuneloven er ikke omfattet av forskriften her. Det samme gjelder fylkeskommunens lokaler i Galleri Oslo og fylkeskommunens tannklinikker.

§ 2 Definisjoner

Med 'utlån' menes disponering av lokaler uten vederlag. Med 'utleie' menes disponering av lokaler mot vederlag. Med 'utlåner' og 'utleier' menes den enkelte fylkeskommunale virksomhet som stiller lokaler til rådighet. Med 'låntaker' og 'leietaker' menes den som får lokaler stilt til rådighet.

§ 3 Økonomisk ramme

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i fylkeskommunen sentralt.

§ 4 Lokalene

Ordningen gjelder lokaler som fylkeskommunen eier. Den gjelder også lokaler som fylkeskommunen leier, så langt utlån og utleie er tillatt etter leiekontrakten.

Ordningen gjelder utlån og utleie på hverdager inntil kl. 21.00. For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret, slik at undervisningsferier er unntatt. Utlån eller utleie ut over dette er tillatt innenfor lovgivingens rammer. I så fall kan den fylkeskommunale virksomheten kreve sine faktiske kostnader dekket utover satsene i henhold til § 6.

Ordningen gjelder ikke lokaler med særlig verdifullt utstyr eller andre lokaler som utenforstående i alminnelighet ikke bør ha tilgang til. Rett til å benytte slike lokaler kan likevel innvilges etter en skjønnsmessig vurdering hos den fylkeskommunale virksomheten.

§ 5 Utleie og utlån

Frivillige organisasjoner/ foreninger/ lag med lokal tilknytning i Akershus kan få disponere fylkeskommunale lokaler som leietaker. Godkjente opplysningsorganisasjoner, jf. lov om voksenopplæring, skal få disponere undervisningslokaler som låntaker i forbindelse med voksenopplæringstiltak.

§ 6 Vederlag ved utleie

Ved utleie kan det kun kreves økonomisk vederlag i henhold til de vederlagssatser som fastsettes av fylkeskommunen sentralt. Satsene skal gjøres kjent for allmennheten og de fylkeskommunale virksomhetene på www.akershus.no.

Utleier bestemmer i det enkelte tilfelle om og hvor langt arbeidsinnsats (gjennom dugnad eller på annen måte) kan komme i stedet for økonomisk vederlag.

§ 7 Kansellering

Utleier eller utlåner står fritt til å kansellere enhver utleie og ethvert utlån uten at dette gir leietaker eller låntaker krav på andre lokaler, økonomisk erstatning eller annet. Kansellering bør likevel ikke skje senere enn to uker før utleien eller utlånet skal starte med mindre tungtveiende grunner taler for det.

Dersom de tildelte lokalene likevel ikke skal benyttes, plikter låntaker eller leietaker snarest å melde fra om dette til utlåner eller utleier.

§ 8 Søknaden

Den som søker om utleie eller utlån må fylle ut søknadsskjema fastsatt sentralt av fylkeskommunen med de opplysninger som der kreves. Søknadsskjemaet skal gjøres kjent for allmennheten og de fylkeskommunale virksomhetene på www.akershus.no.

Søknaden må være undertegnet av person over 18 år med kompetanse til å forplikte den frivillige organisasjonen/ foreningen. Søknadsskjemaet med eventuelle vedlegg sendes den fylkeskommunale virksomhet som er utleier eller utlåner. Søknadene behandles av virksomheten etter hvert som de kommer inn.

§ 9 Vedtaket

Søknad om utlån eller utleie kan avslås hvis det foreligger saklig grunn.

§ 10 Ansvar og risiko

Skader, herunder hærverk, i forbindelse med tiltaket skal erstattes av låntaker eller leietaker. Erstatningsansvaret er objektivt og forutsetter således ikke skyld.

Utlåner eller utleier har ikke risikoen for at gjenstander som oppbevares i lokalene skades, ødelegges eller kommer bort. Eieren må selv sørge for at slike gjenstander er forsikret i nødvendig utstrekning.

§ 11 Nærmere vilkår for utlån og utleie

Den enkelte fylkeskommunale virksomhet har adgang til å fastsette ordensregler og andre vilkår for utlån og utleie av sine lokaler innenfor rammene i forskriften her og som ellers har saklig grunn.

§ 12 Forholdet til forvaltningsloven

Beslutning om utlån eller utleie er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klage på enkeltvedtak sendes utleier eller utlåner og avgjøres av fylkeskommunens sentrale klagenemnd.

§ 13 Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 15.8.2014.

Til toppen