Ungdata-undersøkelsen våren 2022

2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Hva er formålet med undersøkelsen?

Formålet med undersøkelsen er å gi deg som ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag. Gjennom undersøkelsen får kommunen og fylket informasjon som de benytter i arbeidet med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre. Undersøkelsen gir nyttig forskningsdata om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Hva handler undersøkelsen om?

I undersøkelsen vil du som ungdom få spørsmål om temaer som:

  • Venner, fritid og mediebruk
  • Familie, skole og nærmiljøet
  • Helse, trivsel og livskvalitet
  • Mobbing, vold og trakassering
  • Regelbrudd og rusmiddelbruk
  • Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon

Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på lenken nederst på siden.

Hvordan gjennomføres Ungdata-undersøkelsen?

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at du logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til deg som svarer. 

Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for deg som ønsker det. Husk å koble til hodetelefoner hvis du vil få spørsmålene opplest.

Hvem skal svare på Ungdata-undersøkelsen?

Du som ungdom velger selv om du vil delta eller ikke. Du som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom du ønsker det.

Samtykke fra foresatte

Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke. Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe. Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer før undersøkelsen starter.

Hvordan blir mitt personvern ivaretatt?

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

Ungdata-undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).

Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Beredskap

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Øst, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.

Kontaktinformasjon Ungdata

Ungdata-koordinator

Magne Skaalvik, spesialrådgiver, 95 89 55 20 / magnes@viken.no

Kontaktperson ved KORUS

Jørn Danielsberg, spesialrådgiver, KORUS Øst 99 03 84 64 / jorn.danielsberg@sykehuset-innlandet.no

Her kan du se spørreskjemaet for undersøkelsen.

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider.

Information in other languages/informasjon på andre språk.