Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med opplæringa er å forberede elevene til ordinær Vg1, styrke norskkunnskapene og forbedre mulighetene deres for å fullføre videregående opplæring.

Drammen vgs er en skole med stort mangfold, og elevene på forberedende kurs deltar aktivt i skolehverdagen. Vi legger stor vekt på å skape et godt læringsmiljø. Norskopplæringa har en sentral plass i alle fag, men dette er ikke et utvidet norskkurs. Skoleåret har 842 årstimer fordelt på seks forskjellige fag. På forberedende kurs blir det ikke gitt årstimer formell vurdering i form av tallkarakterer, men elevene får fortløpende vurdering gjennom skoleåret. 

Det blir undervist i følgende fag:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Geografi
 • Kroppsøving

Det er viktig å være oppmerksom på at:

 • forberedende kurs gir grunnlag for å søke alle utdanningsprogram på Vg1 
 • skoleåret regnes som et år 0, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring
 • eleven må ha deltatt i alle fag for å få godkjent forberedende kurs
 • fullført skoleår gir 5 ekstra poeng ved søknad til Vg1 i forlengelsen av forberedende kurs
 • målgruppen er primært elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder, har kort botid i Norge og for dårlige norskkunnskaper til å kunne søke ordinær Vg1. Se for øvrig kravene i opplæringsloven for inntak til vgo for minoritetsspråklig ungdom (jfr § 6-10)
 • søknadsfrist til forberedende kurs er 1. februar.  Elevene søker på eget skjema (B3), og tas inn på grunnlag av individuell vurdering

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune

Til toppen