S-klassen

Studiespesialisering med særskilt tilrettelegging

S-klassen er et tilbud til elever som etter søknad og sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, tas inn til videregående opplæring etter individuell behandling. Tilbudet gir grunnkompetanse uten karakterer, og er basert på individuell opplæringsplan (IOP). Elevene blir delt inn i mindre grupper i de ulike fagene gjennom alle tre årene. 

Hovedmålet med opplæringen er styrking av den enkeltes kunnskap, tilpassede utfordringer og individuell utvikling. Det legges stor vekt på at elevene skal kunne fungere så selvstendig som mulig i en gruppe i alle dagens aktiviteter, praktiske så vel som teoretiske. I S-klassen vil elevene få faglige utfordringer tilpasset hver enkelt, både teoretisk, gjennom egne erfaringer og opplevelser. Personlig utvikling og sosial kompetanse vektlegges også gjennom klassens opplegg og aktiviteter. 

Arbeidslivstrening er en stor del av opplæringen. Dette skjer blant annet gjennom praksis i egen elevbedrift (Klassesjappa), men kan også være utplassering på andre arenaer (f.eks. butikk, barnehage).

Vi vil bidra til at elevene får:

  • Faglig og sosial utvikling
  • Trening for arbeid og fritid
  • Forberedelse til et mest mulig selvstendig liv   

En gang i løpet av oppholdet på Drammen vgs, prøver vi å få til overnattingstur med hele gruppen. Turene knyttes opp til faglig innhold i undervisningen og inngår som en del av den ordinære opplæringen. I tillegg legges det opp til kortere ekskursjoner og besøk for å gi opplevelser og erfaringer knyttet til fagene. Undervisning utenfor skolebygget gir elevene utfordringer faglig og sosialt, samtidig som det gir opplevelser og erfaringer til den enkelte.