S-klassen

Studiespesialisering med særskilt tilrettelegging

S-klassen er et tilbud til elever som etter søknad og sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, tas inn til videregående opplæring etter individuell behandling. Studiet gir grunnkompetanse uten karakterer, og er basert på individuell opplæringsplan (IOP).

Hovedmålet med opplæringen er styrking av den enkeltes kunnskap, riktige utfordringer og individuell utvikling tilpasset hver enkelt i gruppe. Det legges stor vekt på at elevene skal kunne fungere så selvstendig som mulig i en gruppe i alle dagens aktiviteter, praktiske så vel som teoretiske. I S-klassen vil elevene få faglige utfordringer tilpasset hver enkelt, både teoretisk, gjennom egne erfaringer og opplevelser. Personlig utvikling og sosial kompetanse vektlegges også gjennom klassens opplegg og aktiviteter. 

Fysisk aktivitet er en stor del av opplæringen. Dette skjer i faste økter i gymsal og svømmehall, og gjennom en dag i uka med uteskole, hvor friluftsliv og praktisk tilnærming til de ulike fag vektlegges.

Vi vil bidra til at elevene får:

  • Faglig og sosial utvikling.
  • Trening for arbeid og fritid.
  • Forberedelse til et mest mulig selvstendig liv.   

I de teoretiske fagene tas det utgangspunkt i elevenes individuelle behov. Kunnskapsmål i fagene blir tilpasset gruppen, og hver enkelt elev vil få sine mål spesifisert i IOP i hvert enkelt fag hvert skoleår.

En økt tilsvarer 90 minutter og det er to økter før midttime og en økt etter midttime hver dag. Elevene blir delt inn i mindre grupper i de ulike fagene gjennom alle tre årene. 

En gang i løpet av oppholdet på Drammen vgs, prøver vi å få til overnattingstur med hele gruppen (18 elever inneværende år). Turene knyttes opp til faglig innhold i undervisningen og inngår som en del av den ordinære opplæringen. I tillegg legges det opp til kortere ekskursjoner og besøk for å gi opplevelser og erfaringer knyttet til fagene. Undervisning utenfor skolebygget gir elevene utfordringer faglig og sosialt, samtidig som det gir opplevelser og erfaringer til den enkelte.

Til toppen