Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Viken 2022

2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Undersøkelsen blir gjennomført mellom uke 10 - 13.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.

• Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.

• Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

 

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

• Venner, fritid og mediebruk

• Familie, skole og nærmiljøet

• Helse, trivsel og livskvalitet

• Mobbing, vold og trakassering

• Regelbrudd og rusmiddelbruk

• Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon

Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på lenken nederst på siden.

 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.

• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.

• Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.

• Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.

 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.

• De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.

 

SAMTYKKE FRA FORESATTE

• Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke.

• Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.

• Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

 

PERSONVERN

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres. • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

• Ungdata-undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).

• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.

Spørreskjemaet for undersøkelsen

Ungdata.no 

Information in other languages / Informasjon på andre språk 

Til toppen