Klage på standpunktkarakter

Alle elever har mulighet til å klage på karakteren sin, men kun på standpunktkarakteren. Ved en klage vil kun de formelle sidene ved karaktersetting bli vurdert. Det betyr at elever kan få medhold på at det foreligger en formell feil. Dersom eleven får medhold på sin klage fra klagenemda, sendes saken tilbake til skolen for ny vurdering. Ny vurdering gjøres av faglærere og rektor.   

Det er to frister for klage på karakter.  

  1. Hovedreglene er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent/offentliggjort for den enkelte. Klager som kommer inn etter 10 dager, oversendes klagenemda 23. august. Klagenemda behandler disse klagene i løpet av september.  
     
  2. I tillegg er det en frist for hurtigklagebehandling. Dette er for elever på Vg3 som trenger en rask behandling da de skal søke høyere utdanning, samt elever på Vg2 yrkesfag som trenger skal søke læreplass. Klagefristen for å være med i hurtigklagebehandlingen er 13. juni 2021. Klagen må være mottatt på skolens kontor i løpet av skoledagen den 13. juni. Det betyr at dere har kun 5 dager på dere fra karakteren blir offentliggjort til fristen går ut, dersom klagen skal være med i hurtig behandlingen. Klager som kommer etter dette blir med i ordinær klagebehandling.  
Til toppen