Informasjon til foresatte om utdeling av jodtabletter ved atomhendelse

Eidsvoll videregående skole har et beredskapslager av jodtabletter beregnet til skolens elever. Det er myndighetene som avgjør bruken av disse tablettene.

Er det økt fare for atomhendelser 

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes, og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende, og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Disse anbefalingene er uavhengige av situasjonen i Ukraina. 

Hvorfor ta jodtabletter 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og bli tatt opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Ved å ta jodtabletter blokkeres opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen reduseres. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.  

Hvem skal ta jodtabletter 

 1. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.
 2. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. 
 3. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. 

Når skal tablettene tas 

 1. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.dsa.no 
 2. Tablettene skal helst tas rett før eller eventuelt inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.  
 3. Tabletter er derfor distribuert til alle offentlige og private skoler, barnehager, helsestasjoner og institusjoner, slik at vi når barn og unge under 18 år der de oppholder seg på dagtid. 

Utdeling av jodtabletter krever forhåndssamtykke 

 1. For barn og elever under 16 år må foresatte gi et forhåndssamtykke som bekrefter at personale ved barnehagen/ skolen/institusjonen kan dele ut jodtabletter ved en atomhendelse. 
 2. Barn vil da få utdelt jodtabletter der de oppholder seg på dagtid (skole, barnehage og institusjon) og elever som oppholder seg i videregående skole vil få utdelt jodtabletter på skolen. 

Hjemmelagring 

Det anbefales at familier kjøper inn jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide, ammende og husstandsmedlemmer under 40 år Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med råd om å oppholde seg innendørs. Råd om innendørsopphold vil alltid bli gitt med et starttidspunkt og myndighetene vil gi ny informasjon når det kan avsluttes. Tablettene kjøpes på apotek og må dekkes av hver enkelt. 

Det fins 2 typer jodtabletter ved atomulykker 

Jodix: Kjøpes reseptfritt på apotek og inneholder 130mg kaliumjodid. Vær obs på at de har en annen dosering enn de som leveres ut av kommunen. Følg alltid doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og rådene som gis av myndighetene. 

Kaliumjodid Recip: leveres ut av kommunen og inneholder 65mg kaliumjodid. Styrken på tablettene er tilpasset dosering til barn. Disse tablettene vil ikke bli levert ut til hver enkelt hushold, men gis til barn og unge der de oppholder seg på dagtid. 

OBS Kosttilskudd med jod må ikke forveksles med jodtabletter ved atomulykker (Kaliumjodid Recip og Jodix). Kosttilskuddet beskytter ikke mot radioaktivt jod fordi det har for lavt innhold av kaliumjodid. Jodix inneholder 600-900 ganger mer kaliumjodid enn kosttilskuddet. 

Dosering 

 1. Følg alltid doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og rådene som gis av myndighetene. 
 2. Jodtabletter skal i utgangspunktet bare tas én gang, men i spesielle situasjoner kan det bli aktuelt med en ny dosering etter 24 timer. Beskjed om en slik utvidet dosering gis av myndighetene.

Hvem skal ikke jodtabletter 

 • Personer som er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)  
 • Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)  
 • Personer som har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) 
 • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter 

Ved en atomhendelse 

Søk råd om innendørsopphold og inntak av jodtabletter, hold deg orientert via internett, tv og radio. Jodtabletter skal bare inntas når det er blitt gitt anbefaling om det. 

Aktuelle nettsteder 

Kommunens nettside: https://www.eidsvoll.kommune.no  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside: https://www.dsa.no/atomberedskap 

Informasjon på andre språk fins på nettsiden: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter  

Til toppen