Tilrettelagt opplæring

Eiker videregående skole tilbyr opplæring i tilrettelagt gruppe for elever som har behov for det. Tilbudet er knyttet opp mot Studiespesialiserende utdanningsprogram og Salg, service og reiseliv

Den videregående opplæringen er forankret i prinsippet om vi at alle har rett til likeverdig opplæring. Likeverdig opplæring betyr at skolen tar hensyn til elevenes ulike forutsetninger, egenskaper og bakgrunn som ungdommene møter skolen med. I dette ligger at opplæringen ikke kan være lik for alle, men at den skal ta hensyn til at vi alle er ulike.

Mål for opplæringen

Opplæringen i tilpasset gruppe ved Eiker videregående skole inneholder fellesfag, programfag, fysisk aktivitet, sosial kompetanse og livsmestring. Mål for den treårige videregående opplæringen fastsettes ut fra elevenes læreforutsetninger og kompetansemål som er gitt i nasjonale læreplaner.

Læringsarbeidet er organisert gjennom ulike aktiviteter og prosjekter tilpasset den enkelte elevs læreforutsetninger og opplæringsmål.