Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Dette er handlingsplanen for arbeidet på Frederik II videregående skole, med oversikt over det forebyggende arbeidet.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet.

Alle ansatte har aktivitetsplikt og rektor har det øverste ansvaret

Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd og utvalg i arbeidet.

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø. Denne plikten går ut på å:

 • følge med
 • gripe inn
 • varsle
 • undersøke
 • sette inn tiltak
 • dokumentere

Skolen følger rutinene som Viken fylkeskommune har for hvordan vi skal jobbe for å avdekke om noen ikke har det trygt og godt, og hva vi skal gjøre hvis vi har mistanke om mobbing eller krenkelser. I rutinen står det blant annet hvem som har ansvar for hva. Se skoleeiers rammer for arbeid med skolemiljøsaker under.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø. Vikens føringer for skolenes skolemiljøarbeid

Opplæringsloven kapittel 9A Elevens skolemiljø (sharepoint.com) Vikens rutiner for håndtering av mulige 9A saker

Forebyggende arbeid ved Frederik II

 • IKO arbeid. Siden høsten 2017 har skolen organisert skolen slik at lærere, ledere og elevtjeneste kommer tett på enkelteleven og grupper av elever. Målet er å fange opp elever som ikke trives eller som ikke har faglig utbytte tidligst mulig. Under ser du en oversikt over det planlagte arbeidet.

 

Når

Hva

Ansvar

IKO

Våren/ sommer

 • Overføringssamtaler med ungdomsskolene
 • Eventuelle overføringssamtaler elever som kommer fra andre videregående skoler
 • Datainnhenting fra DI og Vigo
 • Særskiltinntak (1.2 søkere)

Elevtjenesten

Utdanningsleder

IK

August - september

Informasjonsoverføring utsatte elever

 

Alle klasser:

IKO oppfølging. Se skolens årshjul/ aktivitetsplan (kontinuerlig arbeid gjennom året):

 

 • Daglig tett elevoppfølging av faglærere og kontaktlærere
 • Regelmessige klasseteammøter hvor trivsel, tilpasset opplæring og felles rammer rundt enkeltelever og grupper av elever står sentralt
 • Ukentlige samarbeidsmøter mellom utdannings-/fagleder, rådgiver og rektor med fokus på oppfølging av sårbare elever
 • Regelmessig samarbeid med helsetjenesten, PPT og andre
 • Alle klasser har mappe i et felles teams. Dokumentasjon

 

 • Kartlegging norsk, matte og engelsk

 

VG1 og VG2

Foreldremøter

Elevtjenesten

 

 

Faglærere, kontaktlærere, fagledere, utdanningsledere og elevtjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor

 

 

IKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKO

Oktober - november

M1 – det skal gjennomføres en midtvurdering og utviklingssamtale i overgangen oktober november. 

 

Rutinen for oppfølging går gjennom hele skoleåret forts.

 

Oppdatere elevoversikter med status og tiltak. Teams

Faglærere og kontaktlærer

 

 

 

Kontaktlærer, utdanningsleder og elevtjenesten

 

IKO

Desember

Status og evaluering

Ledergruppa

IKO

Januar -

februar -

mars

T1 - Termin 1. Vurdering av elevenes resultater med særlig vekt på andelen av elever som ligger an til å ikke fullføre og bestå. Drøfte planlagte tiltak i klasselærerråd.

 

Rutinen for oppfølging går gjennom hele skoleåret forts.

Kontaktlærer og utdanningsleder

 

 

 

Kontaktlærer, utdanningsleder og elevtjenesten

 

April - mai

Status og evaluering

 

M2 - Midtveisvurdering og utviklingssamtale gjennomføres før påske. Kontaktlærer gjennomfører etter innspill fra faglærere og M2.

 

Løpende IKO-oppfølging (fravær, grunnleggende ferdigheter, karakterutvikling, mistrivsel og urealistiske valg)

Rutinen for oppfølging går gjennom hele skoleåret forts.

Ledergruppa

 

Kontaktlærer og faglærer

 

 

 

 

Kontaktlærer, utdanningsleder og elevtjenesten

 

IKO

Juni

Status og evaluering

 

Vurdere hvilke tiltak som kan øke elevenes sjanser for å fullføre og bestå, som skal igangsettes kommende skoleår:

Termin 2

Eksamensresultater

Standpunktkarakterer

Fravær

Ledergruppa

 

Kontaktlærer, utdanningsleder og elevtjenesten

IKO

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren/ sommer

Alle klasser:

 • Overføringssamtaler med ungdomsskolene
 • Eventuelle overføringssamtaler elever som kommer fra andre videregående skoler
 • Datainnhenting fra DI og Vigo
 • Særskiltinntak (1.2 søkere)

Elevtjenesten

Utdanningsledere

 

IK

 

 • Aktiv skolestart med fadderordning i regi av elevrådet. Elevrådet tok våren 2022 initiativ til å rigge skolestart på en slik måte at nye elever raskere ble kjent med hverandre, og med elever på trinnet over. Dette ble prøvd ut ved skolestart 2022-23, og vil videreføres.
   
 • Godt foreldresamarbeid er helt sentralt. Det arrangeres 1-2 foreldremøte på vg1 og vg2 pr skoleår. I tillegg inviteres foresatte til utviklingssamtaler regelmessig til eleven er fylt 18 år.
   
 • Fokus på elevmedvirkning. På Frederik II er medvirkning viktig. Elevrådet har en sentral rolle i skolehverdagen, i tillegg har skolen et samarbeid med HINN fra våren 2022 om elevmedvirkning i undervisning og vurdering.
   
 • Skolen har et mål om å ha en tverrfaglig elevtjeneste som gir en helhetlig oppfølging av elevene. I dag består elevtjenesten av rådgivere, miljøterapeut, miljølærer og assistenter. I tillegg har skolen helsesykepleier (-e), NAV veileder og en minoritetsrådgiver.
   
 • Kveldsaktiviteter og åpen skole. Miljøterapeut og assistenter arrangerer ulike aktiviteter i og rundt gymsal 1 ettermiddag i uken. I tillegg gjøres skolen tilgjengelig for elever som trenger mer tid på skolen for å få gjort lekser, alene eller sammen med andre.
   
 • Frederik II er en MOT skole. MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Frederik II tror dette arbeidet er med på å skape et varmere og tryggere skolemiljø, og samfunn.
   
 • Trygg læring. Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering.
Til toppen