Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Dette er handlingsplanen for arbeidet på Frederik II videregående skole, med oversikt over det forebyggende arbeidet.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet.

Her finner du handlingsplanen: 
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø ved Frederik II vgs (PDF, 309 kB)

Alle ansatte har aktivitetsplikt og rektor har det øverste ansvaret

Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd og utvalg i arbeidet.

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø. Denne plikten går ut på å:

 • følge med
 • gripe inn
 • varsle
 • undersøke
 • sette inn tiltak
 • dokumentere

Skolen følger rutinene som Viken fylkeskommune har for hvordan vi skal jobbe for å avdekke om noen ikke har det trygt og godt, og hva vi skal gjøre hvis vi har mistanke om mobbing eller krenkelser. I rutinen står det blant annet hvem som har ansvar for hva. Se skoleeiers rammer for arbeid med skolemiljøsaker under.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø. Vikens føringer for skolenes skolemiljøarbeid

Opplæringsloven kapittel 9A Elevens skolemiljø (sharepoint.com) Vikens rutiner for håndtering av mulige 9A saker

Forebyggende arbeid ved Frederik II

 • IKO arbeid. Siden høsten 2017 har skolen organisert skolen slik at lærere, ledere og elevtjeneste kommer tett på enkelteleven og grupper av elever. Målet er å fange opp elever som ikke trives eller som ikke har faglig utbytte tidligst mulig. Under ser du en oversikt over det planlagte arbeidet.

   

  Hva

  Hvordan

  Når

  Ansvar

  Informasjon om innhold, plikter og krav i opplæringsloven kapittel 9A og i skolens ordensreglement

  Informasjon til ansatte

  Ved skolestart

  Rektor/ ledelsen

  Informasjon til elever og foresatte i skriv ved skolestart

  Ved skolestart

  Kontaktlærere

  Informasjon til foresatte i foreldremøter

  Foreldremøte ved skolestart

  Rektor/ ledelsen

  Skriftlig informasjon på skolens hjemmeside og i «Handlingsplan trygt og godt skolemiljø»

  Alltid tilgjengelig

  Rektor/ ledelsen

  Synlig og tilgjengelig elevtjeneste

  Skolen har et mål om å ha en tverrfaglig elevtjeneste som gir en helhetlig oppfølging av elevene. I dag består elevtjenesten av rådgivere, miljøterapeut, miljølærer og assistenter. I tillegg har skolen helsesykepleier (-e), NAV veileder og en minoritetsrådgiver.

  Ved skolestart og på temadager

  Elevtjenesten

  Aktiv skolestart, med fadderordning i regi av elevrådet

  Bli kjent-, trygghets- og trivselsskapende aktiviteter i og utenfor klassen de første skoledagene

  Oppløst timeplan

  Elevrådet har hovedansvar, med støtte fra kontaktlærere, faglærere og elevtjenesten

  IKO arbeidet, «Laget rundt eleven» (se årshjul under)

  Siden 2017 har Frederik II jobbet systemisk for å få oversikt over elevene gjennom IKO. Gjennom Identifisering og kartlegging får vi bedre forutsetninger for å se elevene, og rigge skoledagene best mulig for den enkelte (oppfølging). Dette gir gode betingelser for et trygt og godt skolemiljø.

   

  Se IKO årsplan

  Årshjul IKO.docx

  Lærere, kontaktlærere, ledere jobber i team og søyler rundt elever/ klasser.

  Elevrådet, russestyret, Unge motivatorer (MOT)

  Elevgruppene jobber med temaer, og bidrar gjennom året med opplegg for å fremme helse, miljø og trygghet

  Gjennom skoleåret

  Elever, lærere, miljøterapeut, ledere og rektor

  Aktiviteter gjennom skoleuka og skoleåret

  Aktiviteter tilgjengelig daglig, ettermiddagsaktiviteter på tirsdager og flere aktivitetsdager gjennom skoleåret

  Friminutt, midttimer, ettermiddager på tirsdager og minimum 2 hele dager i løpet av skoleåret

  Miljøterapeut og miljø- arbeidere styrer mye av den løpende aktiviteten. Idrettsavdelingen holder i aktivitetsdager

  Samarbeid med russen

  Trygghetsskapende arbeid gjennom skoleåret og russetiden

  Starter egentlig på vg1, men i hovedsak gjennom skoleåret på vg3

  Skolens ledelse og elevtjenesten

  Skolens utviklingsarbeid

  Fokus på IKO og inkluderende skolemiljø

  Kontinuerlig

  Ledelsen og ansatte

  Oppfølging av relevante elevundersøkelser

   

   

  Kartlegging av styrker og utfordringer. Setter mål og iverksetter tiltak. Evalueringer

  Undersøkelsene gjennomføres november til mars, men arbeidet pågår hele skoleåret

  Ledelsen og ansatte

  MOT skole

  Frederik II er en MOT skole. MOT jobber for å utvikle robust ungdom og klassekulturer der alle er inkludert. Frederik II tror dette arbeidet er med på å skape et varmere og tryggere skolemiljø, og samfunn.

  12 økter på 90 minutter gjennom 2 år

  MOT coacher, lærere og ledelsen

  TRYGG læring

  Trygg læring  for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Fokusområde på SSR

   

  Miljøarbeidere på SSR

 • Aktiv skolestart med fadderordning i regi av elevrådet. Elevrådet tok våren 2022 initiativ til å rigge skolestart på en slik måte at nye elever raskere ble kjent med hverandre, og med elever på trinnet over. Dette ble prøvd ut ved skolestart 2022-23, og vil videreføres.
   
 • Godt foreldresamarbeid er helt sentralt. Det arrangeres 1-2 foreldremøte på vg1 og vg2 pr skoleår. I tillegg inviteres foresatte til utviklingssamtaler regelmessig til eleven er fylt 18 år.
   
 • Fokus på elevmedvirkning. På Frederik II er medvirkning viktig. Elevrådet har en sentral rolle i skolehverdagen, i tillegg har skolen et samarbeid med HINN fra våren 2022 om elevmedvirkning i undervisning og vurdering.
   
 • Skolen har et mål om å ha en tverrfaglig elevtjeneste som gir en helhetlig oppfølging av elevene. I dag består elevtjenesten av rådgivere, miljøterapeut, miljølærer og assistenter. I tillegg har skolen helsesykepleier (-e), NAV veileder og en minoritetsrådgiver.
   
 • Kveldsaktiviteter og åpen skole. Miljøterapeut og assistenter arrangerer ulike aktiviteter i og rundt gymsal 1 ettermiddag i uken. I tillegg gjøres skolen tilgjengelig for elever som trenger mer tid på skolen for å få gjort lekser, alene eller sammen med andre.
   
 • Frederik II er en MOT skole. MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Frederik II tror dette arbeidet er med på å skape et varmere og tryggere skolemiljø, og samfunn.
   
 • Trygg læring. Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering.