En reise i Tiki

Hva har Thor Heyerdahl med Tiki-kulturen i USA å gjøre? Elever på Salg, service og reiseliv jobbet med et tverrfaglig prosjekt med koblinger til både Grünerløkka og Polynesia.

I 2025 skal det nye Kon-Tiki museet stå klart. Museet, slik det ser ut i dag, ble bygget i 1957, og er en funkisperle i seg selv. Men elevene i Salg, service og reiseliv var ikke på besøk for å se på arkitekturen. De skulle inspisere suvenirbutikken og dra på bar! 

 

Messi nyter en alkoholfri drink foran alteret til Thor på AkuAku - Klikk for stort bildeMessi nyter en alkoholfri drink foran alteret til Thor på AkuAku Even Ottersland

Før besøket hadde elevene i Engelsk-faget satt seg inn i Tiki-kulturen, som var svært populær i USA fra midten av 30-tallet og fram til 60-tallet. De så først dokumentaren "Plastic Paradise: A Swingin' Trip Through America's Polynesian Obsession", som gir en grundig innføring i fenomenet, som videre har fått sin renessanse fra 1990-tallet og fram til idag. I denne dokumentaren trekkes også vår egen Thor Heyerdahl og Kon-Tiki ekspedisjonen fram som en viktig inspirasjonskilde, som satte fart på folks fantasi og eventyrlyst. En annen viktig kilde til oppblomstringen av Tiki-barer i USA, var slutten på forbudstiden og overforekomsten av rom fra de karibiske øyer. Da amerikanske soldater vendte tilbake fra Stillehavskrigen, var det også mange som ønsket å gjenskape sydhavsparadiset i barer, hoteller og restauranter. Hollywood var også på ballen med musikalen South Pacific fra 1958, som bidro til ytterligere spredning av Tiki-kulturen både i USA og andre land. 

 

 

Jan Vardøen har satt sammen denne utstillingen på museet - Klikk for stort bildeJan Vardøen har satt sammen denne utstillingen på museet Even Ottersland

 

Birk og faglærer Anders utenfor Kon-Tiki museet - Klikk for stort bildeBirk og faglærer Anders utenfor Kon-Tiki museet Even Ottersland

Elevene jobbet også med boka Tiki Pop - America Imagines Its Own Polynesian Paradise, skrevet av Tiki-guruen Sven A. Kirsten, og lærte mer om kodene i det som nå først og fremst er en subkultur preget av Hawaii-skjorter, stråhatter, kitchy 50-tallsestitikk, sprø drinker og jungeltrommer. Det er også planer om en samtale på nett med Sven, som bor i California, men forskjellen i tidsoner har bydd på utfordringer. 

 

Et besøk på Oslos eneste ekte Tiki-bar AkuAku, var også en del av research-arbeidet, som skulle munne ut i en plan for oppgradering av suvenirbutikken til Kon-Tiki-museet, beregnet på en amerikansk investor. Elevene skulle se på forbedringsmuligheter i forhold til markedsføring av suvenirer på museets nettside og komme med innspill til oppgraderinger og aktiviteter rundt selve butikken i museet. I tillegg til å hente inspirasjon fra Tiki-kulturen, og historiske artefakter rundt Kon-Tiki ekspedisjonen som museet er fullt av, ble også monteret "Tiki-Tiki" viet oppmerksomhet. Denne utstillingen ble designet og utviklet i samarbeid med Jan Vardøen, for å vise koblingen mellom norsk og amerikansk populærkultur.

 

Faglærer Even Ottersland med boka til Sven Kirsten - Klikk for stort bildeFaglærer Even Ottersland med boka til Sven Kirsten Christina Saima Sedler Fredrik fant Hawaii-skjorter i suvenirbutikken - Klikk for stort bildeFredrik fant Hawaii-skjorter i suvenirbutikken Even Ottersland

Tanken å fusjonere norsk kultur med internasjonal kultur, for å gi besøkende noe unikt og autentisk, som de ikke finner andre steder, lå som et bakteppe for prosjektet. Elevene skulle se på hvem som kunne være kuratorer, designere og produsenter av suvenirer lokalt. I tillegg skulle de se på muligheter for å søke kulturmidler. Kon-Tiki er jo en viktig del av norsk kulturarv. Forslagene som elevene laget, blir videreformidlet til museumsbestyrer Reidar Solvik, som tidligere har samarbeidet med blant annet Jan Vardøen og AkuAku.

 

 

Kjetil Johnsen forteller om oppstarten av AkuAku - Klikk for stort bildeKjetil Johnsen forteller om oppstarten av AkuAku Even Ottersland Elever fra Businesslinja fikk også med seg foredraget med Vardøen - Klikk for stort bildeElever fra Businesslinja fikk også med seg foredraget med Vardøen Espen With-Hanssen

Elevene fikk lov til å besøke baren AkuAku på Grünerløkka utenom åpningstid. Der ble de mottatt av daglig leder Marthe E. Lomsdalen, som serverte alkoholfrie drinker, mens elevene fikk ta og føle på det særegne interiøret. De fikk også et lite foredrag med den opprinnelige eieren Kjetil Johnsen. Han fortalte blant annet at han hadde overnattet i Thors kano, som henger i taket i baren.

 

AkuAku feirer 15 årsjubileum i år, og har blitt et landemerke i bybildet. Det er defintivt et spennende sted å besøke for turister som ønsker en unik kulturopplevelse. Entreprenøren bak stedet, Jan Vardøen kom også på besøk til Frogn fredag 3. juni.  Han fortalte elever på Salg, service og reiseliv, Businesslinja og programfag økonomi om satsingprosjekter som Frogner kino, Villa Paradiso og mye mer. Det er viktig å ha det gøy mens du jobber - ikke bare jobbe for å ha det gøy i korte stunder. Kvalitetstid er viktigere enn penger. Hvis du ønsker noe gjort - spør en travel person. Det var noen av rådene elevene fikk. 

---------------------

English translation: 

A journey in Tiki

What does Thor Heyerdahl have to do with Tiki culture in the United States? Students in Sales, Service and Tourism worked on an interdisciplinary project with links to both Grünerløkka and Polynesia.

By 2025, the new Kon-Tiki Museum will be ready. The museum, as it looks today, was built in 1957, and is a "funkis" gem in itself. But the students in Sales, Service and Tourism did come to look at the architecture. They wanted to inspect the souvenir shop and visit a bar!

Prior to the visit, students in the English subject had become acquainted with the Tiki culture, which was very popular in the United States from the mid-30s until the 60s. They first saw the documentary "Plastic Paradise: A Swingin 'Trip Through America's Polynesian Obsession", which gives a thorough introduction to the phenomenon, which has further had its renaissance from the 1990s until today. In this documentary, our own Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki expedition are also highlighted as an important source of inspiration, which accelerated people's imagination and adventurous spirit. Another important source of the boom in Tiki bars in the United States was the end of the Prohibition era and the emergence of rum liquor from the Caribbean islands. When American soldiers returned from the Pacific War, many also wanted to recreate the South Sea paradise in bars, hotels and restaurants. Hollywood was also on the ball with the musical South Pacific from 1958, which further contributed to the spread of Tiki culture both in the United States and other countries.

The students also worked on the book Tiki Pop - America Imagines Its Own Polynesian Paradise, written by Tiki guru Sven A. Kirsten, and they learned more about the codes in what is now primarily a subculture characterized by Hawaiian shirts, straw hats, kitchy 50's aesthetics, crazy drinks and jungle drums. There are also plans for an online conversation with Sven, who lives in California, but the difference in time zones has presented some challenges.

A visit to Oslo's only real Tiki bar, AkuAku, was also part of the research work, which was to culminate in a plan to upgrade the souvenir shop to the Kon-Tiki Museum, intended for an American investor. The students were to look at opportunities for improvement in relation to the marketing of souvenirs on the museum's website and provide input for upgrades and activities around the store in the museum itself. In addition to drawing inspiration from Tiki culture, and historical artifacts around the Kon-Tiki expedition that the museum is full of, "Tiki-Tiki" was also given attention. This exhibition was designed and developed in collaboration with Jan Vardøen, to show the connection between Norwegian and American popular culture.

The idea of ​​merging Norwegian culture with international culture, to give visitors something unique and authentic, which they do not find elsewhere, was a backdrop for the project. Students were to look at who could be curators, designers and producers of souvenirs locally. In addition, they were to look at opportunities to apply for cultural funding. Kon-Tiki is an important part of the Norwegian cultural heritage. The proposals made by the students were passed on to museum manager Reidar Solvik, who has previously collaborated with, among others, Jan Vardøen and AkuAku.

The students were allowed to visit the bar AkuAku on Grünerløkka outside opening hours. There they were received by general manager Marthe E. Lomsdalen, who served non-alcoholic drinks, while the students got to touch and feel the distinctive interior. They also had a small lecture with the original owner Kjetil Johnsen. He said, among other things, that he had spent the night in Thor's canoe, which hangs from the ceiling in the bar.

AkuAku celebrates its 15th anniversary this year, and has become a landmark in the cityscape. It is definitely an exciting place to visit for tourists who want a unique cultural experience. The contractor behind the site, Jan Vardøen, also visited Frogn on Friday 3 June. He told students in Sales, service and tourism, Business and Economics about investment projects such as Frogner cinema, Villa Paradiso and much more. "It's important to have fun while you work - not just work to have fun for short periods of time. Quality time is more important than money. If you want something done - ask a busy person." These were some of the tips the students received.