Skolemiljøplan

«Etter en skoledag på Glemmen skal eleven føle seg oppløftet.»

   

Jamfør Opplæringsloven §9a, Likestillings- og diskrimineringsloven (01.01.18) og FNs Barnekonvensjon implementerer Glemmen videregående skole en revidert handlingsplan for skolemiljø. Hensikten er å skape et trygt, godt og utviklende læringsmiljø som fremmer likestilling, livsmestring og folkehelse med respekt for den enkelte elevs egenart.

Handlingsplanens virkeområde omfatter alle voksenpersoner med en tilknytning til skolen som omfattes av rektors styringsrett, alle elever som skolen har ansvar for, alle skolens aktiviteter som innbefatter kontakt med elever på alle skolens lokasjoner. Handlingsplanen gjelder for alle handlinger og situasjoner som oppstår mens skolen har ansvar for eleven. Planen omfatter også handlinger og situasjoner utenfor skoletiden og skoleområdet der konsekvensen videreføres inn i skoletiden og der elever i fylkeskommunen er involvert i handlingene.

Handlingsplanen vektlegger utforming av læringsmiljø og undervisningsform, forebygging og avvikshåndtering likt.

MÅLSETTING

Ingen elever opplever mobbing, trakassering eller annen integritetskrenkelse mens de er innenfor skolens ansvarsområde. Alle elever opplever at de er en inkludert del av et likeverdig fellesskap. Alle ansatte og elever deltar aktivt i et kontinuerlig forbedringsarbeid for et trygt, inkluderende og utviklende skolemiljø. All varsling avvikshåndteres innen fire virkedager.

 

Skolemiljøet skal ha en forsvarlig og sunn teknisk standard, forebygge mobbing og trakassering, fremme folkehelse og livsmestring, styrke demokrati og medborgerskap og bidra til et bærekraftig miljø. Ingen skal falle utenfor. Skolemiljøarbeidet organiseres rundt tre hovedområder:

 

 • Psykisk helse og velvære
  • Fravær av mobbing og verdighetskrenkelse
  • Mestring på bakgrunn av egenart og potensial
  • Opplevelse av kameratskap og samhold
  • Veiledning og rådgivning
  • Meningsfull og relevant skoledag
  • Trygghet når krisen rammer

 

 • Fysisk helse og velvære
  • Gode fysiske rammebetingelser i tråd med forskrift om miljørettet helsevern
  • Godt inneklima
  • Gode lysforhold
  • Trygge og anvendelige uteområder
  • Rimelig og sunt kantinetilbud til alle, m/skolefrokost.
  • Tilgang på egenorganisert fysisk aktivitet i og utenfor skoletid hele skoleåret.
  • Fysiske fellesaktiviteter

 

 • Personlig og faglig utvikling
  • Deltakelse i undervisning og skoleaktiviteter skal være en daglig kilde til livsglede og livsmestring.
  • Undervisning og skoleaktiviteter skal fremme demokratiforståelse, kulturforståelse, solidaritet og vennskap.
  • Skoledagen skal tilrettelegges slik at eleven opplever mestring gjennom balanserte utfordringer.
  • Skolen skal gi rom for sosiale aktiviteter, fysiske aktiviteter og vennskap både i skoletid og fritid.

Skolemiljøarbeidet skal forankres i skolens ledelse og komme til syne i personalets daglige praksis, skoledagen og skoleårets organisering, skolens rammebetingelser og skolens planverk.

Til toppen