Hvorfor drive med Internasjonalisering

Skolen skal utdanne gode samfunnsborgere. Demokrati- forståelse, medborgerskap og ikke minst medmenneskelighet, er blant de områder som vi må jobbe godt med for å skape et samfunn som er bærekraftig. Gjennom å sende elever til andre land vil de lære mye om andre kulturer. De vil treffe mennesker de ellers ikke ville ha møtt, og på den måten få en større forståelse for forskjeller og likheter mellom mennesker i ulike kulturer.

 

Glemmen vgs. har de siste årene jobbet målrettet for å finansiere gode internasjonaliseringsprosjekter. Det er mange grunner til det. Først og fremst fordi skolen er plassert i en del av landet som har en del utfordringer sammenlignet med andre kommuner. Innbyggerne i tidligere Østfold tjener mindre enn de gjør i andre kommuner, de har mindre utdanning, og andelen uføretrygdede er over gjennomsnittlig høy, med de ulempene dette medfører.  For noen år tilbake, stod lokalsamfunnet i en utfordring der noen ungdommer vervet seg som IS-krigere. Det er ingen tvil om at det er viktig å jobbe med holdningsskapende arbeid, noe også Fredrikstad kommune jobber aktivt med.

Skolen skal utdanne gode samfunnsborgere. Demokratiforståelse, medborgerskap og ikke minst medmenneskelighet, er blant de områder vi som må jobbe godt med for å skape et samfunn som er bærekraftig. Det er også spesielt viktig at ungdom i vår del av landet fullfører utdanning, og for mange kan et fagbrev være veien ut av uføre og arbeidsløshet. Det er derfor viktig at skolen jobber hardt for å få så mange som mulig til å fullføre og bestå, i en del av landet hvor disse tallene i mange år har vært bekymringsfulle.  

 Internasjonalisering brukes aktivt for å møte mange av utfordringene skole og samfunn står overfor. For å få elever til å fullføre utdanningen er det viktig å styrke elevenes motivasjon. Det å få muligheten til å jobbe i et annet land i en periode, med alt av utgifter dekket, kan være en sterk motivasjon til å fullføre utdanningen. Dette kan også være en drivkraft for elever som er i risikosonen på grunn av sin sosioøkonomiske bakgrunn. Tilbudet er derfor ikke ensidig rettet mot de som er flinkest, men de som vi ser vil ha et stort utbytte av deltakelse. Ikke nødvendigvis bare faglig sett, men også av andre årsaker. Elevene informeres tidlig i skoleåret om mulighetene de har for praksis i utlandet, og blir fortalt at det er innsatsen deres vi ser etter. Ikke karakterer. De elevene som viser god fremgang i løpet av høsten, vil bli prioritert. De kan selvfølgelig også ha gode karakterer, men det er innstilling, innsats og utvikling som skal telle tyngst.

Gjennom å sende elever til andre land vil de lære mye om andre kulturer. De vil treffe mennesker de ellers ikke ville ha møtt, og på den måten få en større forståelse for forskjeller og likheter mellom mennesker i ulike kulturer. Et slikt opphold bidrar til større grad av forståelse og aksept, og vil bidra positivt for eleven, skolen og samfunnet rundt.

Vi ser også at elever som reiser utenlands og får arbeidserfaring der, verdsetter arbeidslivet i Norge på en annen måte etter oppholdet. Mangel på pauser, dårlige fasiliteter og ikke minst lave lønninger gjør inntrykk. Mange snakker også om mangelen på velferdsgoder, og samfunn som er preget av stor grad av ulikhet mellom innbyggerne. De som har god økonomi, kan kjøpe seg helt andre tjenester enn de som ikke har det. Dette er nyttige erfaringer å ha med seg videre i livet, ikke minst for å opprettholde de gode verdiene vi har i det norske samfunnet.

Læring for lærere er også viktig for oss. Andre land i Europa har ofte større erfaring med elever som kommer fra svært vanskelige forhold, og drop-out tallene i Europa er langt høyere enn våre. Det er viktig for oss å lære mer om hva andre gjør for å motivere og løfte disse elevene. I tillegg får lærerne observere andre metoder, og didaktiske opplegg. Slike opphold er motiverende for lærere og gir spennende erfaringsutvekslinger med kollegaer.

På Glemmen tar vi også imot besøk fra kollegaer og elever i de landene vi samarbeider med. Det er også svært lærerikt, og ikke minst knyttes det hvert år vennskap for livet gjennom disse prosjektene.

Både elever og lærere får attester, Europass,  på gjennomført opphold som kan brukes senere når man søker jobber etc.

Pågående prosjekter på Glemmen videregående skole

 

 

KA102 prosjekter: Mobilitet for elever og ansatte innenfor yrkesfagene

  1. Helse og oppvekstfag: VI har vi to samarbeidsprosjekter finansiert av midler fra Erasmus+. Disse skal brukes til å sende elever ut i arbeidslivet i andre land, og gjennomføres i samarbeid med skoler. Lærernebesøker våre partnerskoler og besøker også bedrifter innenfor bransjen for å lære mer om yrkesopplæringen.
  • Utveksling til Madrid i Spania for elever på helsearbeiderfag.  Samarbeidsskolen vår her er IES Jaime Ferran Clua.

 

Fire elever får muligheten til å jobbe på et sykehus eller eldresenter i Madrid i to uker. De er i tillegg inne på skolen vi samarbeider med, og blir fulgt tett opp av både lærere og elever der. De bor i en leilighet og sørger selv for å lage mat, vaske klær etc. En lærer følger dem ned, og drar hjem etter to dager. Hjemreisen gjennomfører elevene på egenhånd. Oppholdet er fullfinansiert gjennom Erasmus+.

Lærerutveksling samme sted med fem lærere på en ukes opphold.

  • Utveksling til Leipzig i Tyskland for elever i barn- og ungdomsarbeiderfag.  Samarbeidsskolen vår her er Die Johanitter Akademie Bildungsinstitut Mitteldeutschland

 

Tre elever jobber i barnehager i Leipzig i to uker, som er en flott by i nærheten av Berlin. De er tilknyttet vår samarbeidsskole og blir fulgt tett opp av elever og lærere derfra. Elevene bor i en leilighet og må selv lage mat, vaske klær etc. En lærer følger dem ned, og drar hjem etter to dager. Hjemreisen gjennomfører elevene på egenhånd. Oppholdet fullfinansieres gjennom Erasmus+.

Lærerutveksling samme sted med fire lærere på en ukes opphold.

  1. Restaurant og matfag:
  • Elevutveksling til byen Vaslui i Romania for elever på kokk- og servitørlinja. Samarbeidsskolen vår her er er Liceul Tehnologic "Ion Mincu".

Tre elever jobber i en restaurant i to uker og lærer om deres mattradisjoner, rumensk kultur etc. De er knyttet opp mot skolen og får tett oppfølging av elever og lærere derfra. Elevene bor i en leilighet og må selv lage mat, vaske klær etc. En lærer følger dem ned, og drar hjem etter to dager. Hjemreisen gjennomfører elevene på egenhånd. Oppholdet fullfinansieres gjennom Erasmus+.

Lærerutveksling samme sted, med to lærere på en ukes opphold.

 

 

KA229 prosjekter: Skoleutvekslingsprosjekter

  • Rights for Women er et prosjekt som handler om skoleutveksling for både elever og lærere.

Målgruppen her er elever på påbygg Vg3, som har fagene historie og norsk. Prosjektet tar for seg  temaet kvinnenes rettigheter og kjønnsroller gjennom historien, men også statusen for dette viktige spørsmålet i landene i Europa i dag. Vi samarbeider med skoler fra: Italia, Spania, Belgia og Tyrkia. Dette prosjektet er i startfasen og vil vare i ca. to år.  Det vil være mulig å sende to-tre lærere og ca. fem elever til hvert av landene på en ukes opphold. Elevene bor da hjemme hos andre elever som er med på prosjektet, og blir på denne måten godt kjent med kulturen i landene vi besøker. Ved å delta på dette, ønsker vi å gi elevene våre noen perspektiver og skape refleksjon rundt et viktig og sentralt samfunnsspørsmål. i tillegg til å gi dem økt motivasjon og glede til våre elever som går det siste året på vgs. Forhåpentligvis får de også en smakebit av hvordan det vil være å eventuelt studere i et annet land i Europa og få inspirasjon til videre studier.

Nettside: rights4women (google.com)

 

EEA – Grants: Elev og lærerutveksling

 

EEA- Grants er midler som er gitt av EØS landene Norge, Island og Lichtenstein til spesielt utsatte land i EU til samarbeid med land i EØS. Vi har for tiden to prosjektet knyttet til disse midlene:

 

1. HELSE-TEK

Elevutveksling: Tre elever får reise til byen Hradec Kralove i Tsjekkia hvor de jobber på et sykehus i tre uker. Byen ligger en time unne Praha. De bor sammen i en leilighet, og lager mat, vasker klær etc. på egenhånd. Elevene følges ned av en lærer som drar tilbake etter to dager. Elevene reiser hjem på egenhånd.

Lærerutveksling: Tre lærere besøker samme by og oppholder strekker seg over en uke.

Vi får både elever og lærere i retur og tilbyr dem det samme som vi har fått i Hradec Kralove.

Samarbeidsskolen vår i Tsjekkia er Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

 

2. Prosjekt for alle elever på Glemmen:

Elevutveksling: Totalt 60 elever, fordelt på to år, får reise på en ukes opphold med fullt program i byen Stara Zagora i Bulgaria. Der får de oppleve hvordan det er å være ung i Bulgaria, og hvordan man jobber med ungdom som faller utenfor i byen. Elevene får med seg tre voksne på hver tur (en tur hvert år i perioden), og alle vil få innsikt i Bulgarias skikker og kultur. Vi får også samme antall elever og lærere i retur.

Til toppen