Miljø

Alle fylkeskommunens virksomheter skal miljøsertifiseres, og ha kontinuerlig fokus på å forbedre sine miljøprestasjoner. Arbeidet skal være en integrert del av HMS arbeidet på Halden videregående skole. Viken fylkeskommune har valgt Miljøfyrtårn som system for miljøledelse.

Miljøarbeidet ved Halden videregående skole

Halden videregående skole er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn og re-sertifiseres hvert 3. år. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent internasjonal merkeordning på linje med ISO14001 sertifisering, og bidrar til at skolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige innrapporteringer til miljøfyrtårn vil Halden videregående skole synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer.

Miljøpolicy for Halden videregående skole

Halden videregående skole forplikter seg til å følge Vikens Fylkeskommunes miljøsatsing. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte vår skole med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Halden videregående skole skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke elever og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger. Halden videregående skole skal være en helsefremmende skole, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Pedagogiske mål for skolens bærekrafts arbeid:

 1. Gi elevene kunnskap og ferdigheter til å handle mer bærekraftig i hverdagen.
 2. Vise til positive erfaringer med bærekraft i praksis.
 3. Skolen prøver å benytte interne ressurser før det innhentes nye varer og tjenester eksternt.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet til Halden videregående skole vil bli beskrevet i handlingsplanen som årlig rapporteres inn til Miljøfyrtårn.

 Overordnet handlingsplan for HMS, IA og miljøstyring 2021-2023 for Viken fylkeskommune (PDF, 129 kB)

Miljøpolicy delmål

Skolen har utarbeidet delmål med fokusområder innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som gjelder frem til neste re-sertifisering om 3 år i 2024.

Helsemål

 1. Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen og for elever på skolen.
 2. Redusere sykefravær med 10 %.

Miljømål:

 1. Bidra til å redusere utslipp av C02 (transport)
  Skolen gjennomfører gå-sykle-ta kollektiv transport kampanjer til skolen.Ved anskaffelser av nye fossfilfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner skal skolen bare kjøpe eller lease kjøretøy på fossilfritt drivstoff, som fortrinnsvis benytter el, biogass og hydrogen. Oppfordre ansatte til å bruke skolens el-biler (1 stk ansatte, 1 stk leder, 1 stk el-varebil). Samle opp mest mulige anskaffelser før bestilling av varer gjennom rammeavtaler for færre transportutkjøringer.
 2. Øke sorteringsgraden på avfall til 60%. Innføring av sortering av plast, glass og metallemballasje på skolen. Det innebærer flere miljøstasjoner på Porsnes (A,B,E, F-blokka) med flere beholdere for mat, pant, plast, papir,  glass- og metallemballasje samt infotavle med forklaring til riktig sortering.
 3. Redusere bruken av kopipapir med 10% med oppfordring til å skrive ut mindre på papir, velge tosidig og svart/hvitt utskrift.

Sikkerhetsmål:

       1. Gi kunnskap og oppfordring om trafikksikkerhet 4-6 ganger pr år til elever og ansatte.
        Gjelder «ulykke på skolevei og ved kryssing av vei mellom skolens bygninger med oppfordring til å skape              forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

 • Informasjon ved skolestart til ansatte, elever og på foreldremøter
 • Ha oppgaver i klassens time fra trygg trafikk/Statens vegvesen
 • Oppfordring gjennom gå-sykle-kollektivt til skolen kampanjer
 • Informere om forberedelse til å ferdes i trafikken med holdningsskapende arbeid:
  • førerkort for VG2 elever
  • Russ på vei og ruspåvirket og kjøring

Miljørapport

Hvert år utarbeides det en rapport (tidligere klima- og miljørapport) som sendes inn til Stiftelsen Miljøfyrtårn før 1. april. Rapporten synliggjør miljøbelastninger, mål, tiltak og resultater på miljøarbeidet. Hvert tredje år er det en re-sertifisering.

Avfall

Hjelp oss med å kildesortere søppelet ditt. 

 • Ta med søppelet ditt og kast det riktig på nærmeste miljøstasjon.
 • Skriv ut mindre – vurder om du kan ta det digitalt.
 • Makuler mindre – og bare sensitive opplysninger.

Transport

Halden videregående skole oppfordrer elever og ansatte til å velge miljøvennlige reisealternativer til og fra skolen. Som ansatt benyttes helst skolens el-bil i skoletiden. Ansatte skal vurdere å ha digitale møter med eksterne aktører som medfører reising fremfor fysisk møte.

Energi

Spar på strømmen der du kan og bruk sunn fornuft. Skru av lyset når du/dere forlater et rom, og slå av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Hold vinduer lukket, men kortvarig lufting kan i enkelte eldre byggverk være nødvendig for å «lufte ut».

Innkjøp:

Ansatte skal benytte Vikens rammeavtaler til å anskaffe varer og tjenester. Elever og ansatte skal tenke forbruk og behov før nytt kjøpes inn og vurdere om noe kan gjenbrukes eller skaffes brukt.

Takk for at du er vår miljøambassadør!

Til toppen