Fokusområder

Hønefoss videregående skole jobber grundig med mange temaer og viktige områder. For skoleåret 2021–2022 har vi valgt å holde fokusere på to store områder som vi har jobba med over flere år:

Fagfornyelsen og Rammeverk for læring og ledelse

Fagfornyelsen setter vi et sterkt fokus på. (For Hønefoss vgs. kommer Fagfornyelsen naturlig inn i i forlengelsen av vårt tidligere fokusområde SYR – Sammenheng, yrkesretting og relevans, som vi har jobba med i mange år).

Fra høsten 2021 kommer nye læreplaner på Vg2. Skolen har brukt store ressurser på forberedelser og jobbing med Fagfornyelsen. Vi fortsetter dette viktige arbeidet og setter av tid og ressurser også i skoleåret 2021–2022 og ser det i sammenheng med Vikens Rammeverk for læring og ledelse.

SYR

Hensikten er å styrke elevenes opplæring når det gjelder sammenheng, yrkesretting og relevans (SYR), noe som må sees i sammenheng med målsettingen for Kunnskapsskolen: Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall. Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap og kjennetegnes ved gode relasjoner, tilhørighet, relevans, tydelige mål og tilbakemeldinger, samt variasjon og nytenkning.

Lærerne er organisert i team rundt klassen med hyppige møter der det bl a arbeides må å lage/samordne planer for å skape helhet i elevens opplæring og sørge for god elevinvolvering, utnytte lærernes ressurser best mulig for å styrke elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter 

Utnytte digitale ressurser som gode arbeidsverktøy for ansatte og elever

Høsten 2020 gikk Viken fylkeskommune over til å bruke Office365 og Teams i stedet for vårt tidligere LMS. Vi gikk også over til nytt skoleadministrativt system (Visma InSchool). Dette krevde store omstillinger spesielt for lærere og elever forrige skoleår. Dette året utvikler og forbedrer vi vår bruk av plattformene slik at det blir best mulig digitale læringsverktøy og gode plattformer for kommunikasjon for våre elever og ansatte. Vi skal dette året ha spesielt fokus på å få til mer enhetlig bruk av Team og Visma InSchool overfor elevene, blant annet i vurderingsarbeidet vårt.

Til toppen