Tilrettelagt opplæring - Naturbruk

Tilrettelagt opplæring innen naturbruk er et tilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen foregår i forsterket vg1-tilbud og i mindre gruppe.

Forsterket vg1-tilbud

I den forsterkede klassen er større deler av opplæringen praktisk, og fellesfagene relateres så mye som mulig til hva elevene har behov for i programfagene. I denne klassen kan du i utgangspunktet gå 3 år i skole, med 35 timer opplæring pr uke i både fellesfag og programfag. Fellesfagene er engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Klassen består av inntil 16 elever og er aldersblandet. Det vil si at elever som er i sitt første skoleår går i samme klasse som elever som har vært på skolen i 1-2 år.

Den enkelte elev i fokus

Vi er opptatt av hele mennesket og legger stor vekt på sosial læring og inkludering. Vi bruker praksis i bedrifter som en del av opplæringen når det er muligheter og behov for dette. Det vil være avhengig av den enkelte elevs utfordringer og mål. Vår intensjon er å lage det best mulige opplæringsløpet for den enkelte elev.

Elevene jobber mot følgende sluttkompetanse:

  • Fullføre Vg1 og videre muligheter for Vg2 og fagbrev
  • Grunnkompetanse med sikte på opplæringskontrakt som lærekandidat 
  • Grunnkompetanse med videre muligheter for tilrettelagt arbeid

Mulighet for fagbrev

Selv om en elev starter med en type sluttkompetanse som mål (f.eks. grunnkompetanse lærekandidat) vil opplæringen kunne endre seg mot fullt fagbrev og overgang til vg2 dersom vi ser at eleven har kapasitet til det.

Elever som går mot full kompetanse (vg1 og vg2) må ta alle fellesfagene, og for disse elevene reduseres omfanget av de praktiske øktene.
Forsterket vg1-tilbud i naturbruk er et bredt tilbud der vi er innom alle fordypningsområdene innenfor skolens øvrige naturbrukstilbud: allsidig landbruk og gartnernæring, anleggsgartnerfag, dyrefag og hestefag.

Opplæring i mindre gruppe

I mindre gruppe går du i utgangspunktet 3 år i skole, med 35 timer opplæring pr uke i både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Undervisningen er tilrettelagt ut fra mål i læreplanen for naturbruk og elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering. Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP).

Individuell tilrettelegging

Elevene deles inn i grupper på to til seks. Det er stor variasjon i tilretteleggingsbehovet og bemanningen tilpasses etter elevenes individuelle forutsetninger. Det legges vekt på praktiske ferdigheter og aktiviteter som er relevant for å forberede de til arbeid og samfunnslivet etter videregående. Målet er at elevene etter avsluttet skolegang skal stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.