Smittevernveileder for Jessheim videregående skole

Oppdatert smittevernveileder for ved Jessheim videregående skole 07.04.21.

Syke personer skal ikke møte på skolen!

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen ved negativt testresultat og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

 • Elever og ansatte skal ikke komme på skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Ansatte melder fra om egen sykdom til nærmeste leder. Så lenge lærer er i stand til å jobbe hjemmefra har lærer hjemmekontor og underviser på digitale flater.
 • Dersom lærer er for syk til å jobbe eller trenger vikar på skolen brukes egenmelding.
 • Når sykdom oppstår på skolen skal eleven gå til R3503 og ta på seg munnbind. Eleven må hentes av foresatte.
 • Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem så snart det er mulig. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.
 • Ansatte i risikogruppen – ta kontakt med nærmeste leder for en vurdering av tilpasning av egen arbeidssituasjon.
 • Tilpasset opplæring – når elever er syke plikter skolen å gi disse et undervisningstilbud. Faglærer må gjøre det mulig for syke elever å kunne følge progresjonen på det som skjer i klasserommet. Dette kan for eksempel skje i form av å strømme klasseaktiviteter eller å legge ut plan for timer med lærestoff og oppgaver. Faglærer må bruke sitt profesjonelle skjønn for å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.

Renhold og hygiene

Alle må vaske/sprite hendene sine gjennom dagen og spesielt hvis du har håndtert noe av skolens utstyr og før måltider.

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Virusdrepende midler Barrier Tech påføres alle bordflater og taflater ukentlig.
 • Forsterket daglig renhold på dørhåndtak og taflater.
 • Alle må bidra til å holde klasserom og fellesarealer ryddige slik at renholderne kan konsentrere seg om renhold og smitteforebygging.

Rødt nivå:

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom alle personer, både elever og ansatte, så langt det er mulig.
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Alle rom møbleres «klassisk» oppsett. Alle må påse at denne opprettholdes
 • Alle klasser/faggrupper skal ha faste plasser og klassekart
 • Par og gruppearbeid må foregå på avstand i klasserommet.
 • Alle dører står åpne hele tiden
 • Dersom rom oppleves trange kan ledige klasserom benyttes som avlastning.
 • Hensikt lette smittesporing og hindre smitte

Bruk av munnbind:

Skolen vil i uke 15 – 18 dele ut gratis munnbind til elever og ansatte hver dag ved ankomst skolen.

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Munnbind bæres innendørs i alle sammenhenger der man er sammen med andre, også i klasserommet.
 • Sørg for at du er ren på hendene når du tar det av og på
 • Munnbind skal kastes i søpla etter bruk

Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt. Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Klassene spiser på klasserom som normalordning dersom rommet er ledig på det gjeldende tidspunkt  – elever på verksted/spesialrom spiser i kantina
 • Kantina utvider åpningstiden for å unngå trengsel

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter).
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer skal ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

 • Skolen praktiserer fleksibel tilstedeværelse for lærere
 • Andre ansatte kan ha hjemmekontor etter avtale.
 • Alle faste møter avholdes digitalt
 • Vi forutsetter at faglagene bruker den tildelte tiden til digitalt fagsamarbeid

Rødt nivå –  Smitteverntiltak i enkelte fag:

 

Kroppsøving, idrettsfag, dans og drama

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det ikke er trengsel.
 • Elevene bør holde en meters avstand ved all aktivitet (inkludert svømmebasseng) og i garderober.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele klassen ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

 

 

Slik gjør vi det på Jessheim

 • Unngå aktivitet som gir nær kontakt mellom elevene.
 • Kun 2 klasser samtidig i hall og garderober pr. økt. De andre gruppene må enten være ute eller ha digital undervisning uten bruk av garderober.
 • Klassene skal i størst mulig grad ha aktivitet sammen, men elever kan ha aktivitet på tvers av klasser.
 • Det er kun i spillsituasjoner at 1 meters regel kan fravikes.
 • Utstyr som brukes i timen vaskes/desinfiseres regelmessig.
 • Dusjer og garderober kan benyttes etter egen plan og 1 meters regel gjelder.

Musikkfag

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Elever kan synge i mindre, faste grupper.
 • Elever på musikklinjer bør følge bransjestandarden Smittevern for musikkøvelser (Norsk musikkråd)

Mat og helse:

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen kan gjennomføres i de gjeldende kohorter
 •  

Kunst og håndverk:

 •  Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.

Slik gjør vi det på Jessheim

 • Anvisningene over følges på MDD, HO og KDA

 

TIP verkstedene:  

 

Slik gjør vi det på Jessheim

 • Bruk av garderober vil blir regulert av lærere.  Garderoben kan ikke brukes som oppholdssted  
 • Under arbeidets gang på verkstedet har hver elev ansvar for å holde avstand til medelever.   
 • Alle elever må delta i smittevern på avdelingen.  Arbeidsdagen er ikke ferdig før dette er gjort  
 • Benker og kontaktpunkter må desinfiseres gjennom dagen og ved arbeidets slutt  
 • Verneutstyr som brukes av flere må desinfiseres mellom hver person som bruker dette  
 • Håndverktøy må desinfiseres ved arbeidsdagens slutt
 • Arbeidstøy tas med hjem og vaskes på 60 grader en gang per uke  
Til toppen