Presentasjon fra informasjonsmøte om tilskudd til bredbåndsutbygging 2021

Overordnet informasjon

 • NOK 54 874 626,- fordelt til Viken over statsbudsjett
 • Tilskuddet fordeles til kommunene basert på søknadsordning
 • Skal støtte bredbåndsutbygging i ikke-kommersielle områder
 • Kommuner eller sammenslåinger av kommuner kan søke om tilskuddet
 • Søknad sendes til fylkeskommunen innen 25. juni

Roller

 • Fylkeskommunen forvalter bredbåndstilskuddet på oppdrag fra KMD
  • Prioriterer prosjekter som får støtte
  • Kartlegger om det foreligger kommersielle planer
  • Sørger for felles utlysning av prosjektene
  • Påser at retningslinjer følges
 • Kommunene søker om tilskudd og tegner kontrakt med utbygger
  • Velger og begrunner områder for utbygging
  • Fører dialog med innbyggere og utbyggere
  • Tegner kontrakt og følger opp under utbygging

Behov

 • Nasjonale føringer

  ‒ 30 Mbit/s til 95% (2020), 100 Mbit/s til 100% (2025?)

 • Stor divergens mellom kommunene

  ‒ Fra 12% til 99% dekning på 100 Mbit/s

  ‒ 89% dekning i fylket, 80-90 000 husstander uten (Nkom/Analysys Mason)

 • Husstandene blir progressivt dyrere å bygge ut til

  ‒ Gått fra ca. 10 000,- kr. tilskuddsbehov per husstand til 12-14 000,-

 • Fremskritt innen teknologi og økende behov

  ‒ Hva skjer med 5G?

Covid-19

‒ Synliggjøring av bredbåndets viktighet

Evalueringskriterier

 • Kostnadseffektivitet (30%)

  ‒ Utbyggingskostnad, andel tilskudd og antall husstander

 • Egeninnsats (30%)

  ‒ Andel kommunale midler og lokal egeninnsats

 • Gjennomføring (30%)

  ‒ Realistisk plan og budsjett

Dekningsgrad (10%)

‒ Kommunens nåværende bredbåndstilstand

Vilkår

 • Områder som mangler 30 Mbit/s nedlastingshastighet
 • Teknologinøytrale prosjekter
 • Tilbud med fastpris uavhengig av bruk
 • 100% dekning til husstander og bedrifter i områdene (ikke fritidsboliger)
 • Lokale bidrag 25% på fylkesnivå
 • Utbyggeravtaler skal være i tråd med statsstøtteregler
 • Ulovlig statsstøtte må tilbakebetales
 • Prosjektene skal være ferdig innen oktober 2023

Gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER) 

 • Støtten skal være nødvendig for å utløse utbygging
 • Støtten skal kun brukes til investering (ikke drift)
 • Støtten skal gis til områder uten NGA-nett eller kommersielle planer
 • Utbygger velges gjennom konkurransebasert metode
 • Støtten skal ikke gis til foretak i vanskeligheter
 • Det skal legges til rette for tredjepartstilgang

Hvordan skrive søknad?

 • Kartlegge dekning
 • Avdekke behov og legge en plan for utbygging
 • Utrede områder uten bredbånd
 • Dialog med utbyggere
 • Dialog med innbyggere
 • Valg av områder for søknad
 • Skrive og levere søknad

Kartlegge dekning

 • Nkoms dekningskart (mye god informasjon)
  • ‒ Grunnleggende- og NGA-bredbånd
  • ‒ Formater og hastighetsnivåer
  • ‒ Opp- og nedlasting
 • Andre kilder og omvendt bevisbyrde
  • ‒ Bestride Nkoms dekningskart
  • ‒ Spørreundersøkelse og målinger
  • ‒ Krav til dokumentasjon
 • Dialog med innbyggere

  • ‒ Innspill, engasjement, klager og håndtering
    

Behov og plan for utbygging

 • Avdekke behov

  ‒ Hvem mangler og hvem har behov for mer?

  ‒ Hvor og hvordan bor de som mangler?

Utrede områder

 • Husstander
 • Bedrifter
 • Infrastruktur
 • Aktører
 • Økonomi

Dialog med utbyggere

 • Planer

  ‒ Pågående og fremtidige prosjekter

 • Infrastruktur

  ‒ Eksisterende infrastruktur

Dialog med innbyggere

 • Dugnadsvilje
 • Spleiselag
 • Infrastruktur
 • Dokumentasjon
 • Egeninnsats

Valg av områder

 • Ambisjonsnivå
 • Totalt tilgjengelig tilskudd
 • Realisme og egeninnsats

Skrive og levere søknad

 • Leveres i tide
 • Prosjektene skal være godt begrunnet
 • Kart, adresselister og budsjetter per område
 • Digitale format
 • Personvern

Kostnadsbilde

 • I bakke eller luft – graving, stolpeleie, trekkrør
 • Utbyggers andel og antall husstander
 • Avstander – eksisterende infrastruktur og mellom husstander
 • Dugnad – dokumentasjon
Til toppen