Program for fagdag karbonforvaltning 20. januar 2023

Program for fagdag Jordløftet 20. januar 2023
Tidspunkt Tema Navn Stillingstittel Arbeidsplass
09.00 Velkommen Janne Buhaug avdelingsleder for Distrikt og regional næringsutvikling Viken fylkeskommune
09.05 Innledning  Line Venn redaktør Norsk Skogbruk
Klimatiltak i skogbruket: Hva sier forskningen?
09.15 Klimatiltak knyttet til skog - en Nibio-rapport til Klimakur 2030 Aksel Granhus forsker Nibio
Utvalgte tiltak får tilskudd  Aksel Granhus forsker Nibio
Klimatiltak i skogbruket: – Hva skjer i praksis? 
09.45 Hva gjør en stor skogeier som Statskog?  Monica Grindberg skogansvarlig Statskog
10.00 Hva gjør en litt mindre skogeier som Oslo kommune? Esben Kirk Hansen seksjonssjef Oslo kommune, bymiljøetaten
10.15 Hva kan en enkelt skogeier gjøre på egen eiendom og hvordan? Sigurd Ole Ruud skogeier Skogeier
10.30 PAUSE
Karbonregnskapet – hvordan måle karbon?
10.45 Karbonregnskap for skog på foretaksnivå  Peter Holmgren konsulent FutureVistas
11.00 Datagrunnlaget for klimagassregnskapet (tallene fra Landsskogtakseringen) Aksel Granhus forsker Nibio
11.15 Regnskapsrapportering til FN og EU Christan Wilhelm Mohr forsker Nibio
11.30 LUNSJ
12.30 Hvorfor er ekspertene uenige og hvordan kan vi forholde oss til det? Rani Lill Anjum forsker NMBU
Bruk eller ikke-bruk - i hvilket tidsperspektiv?
12.45 Forskning viser: Aktivt skogbruk er best for klimaet Rasmus Astrup forsker Nibio
13.00 Forskning viser: Redusert hogstkvantum er best for klimaet Torbjörn Skytt forsker MittUniversitetet/ Sverige
13.15 Hva betyr substitusjonseffekten og hvor usikker er den? Peter Holmgren konsulent FutureVistas
13.30 SAMTALE: Konferansier har en samtale med innlederne
13.45 PAUSE
Jordkarbonets rolle
14.00 Jordkarbonets betydning  i klimasammenheng og skogbrukets påvirkning Janne Kjønaas forsker Nibio
14.25 Tilbakebetalingstid av karbonutslipp etter hogst Achim Grelle forsker
14.40 Markberedning påvirker  jordkarbonet mindre enn antatt Monika Strömgren forsker SLU
14.55 Alternativt skogbruk – effekt  på jordkarbonet  Torbjörn Skytt forsker MittUniversitetet/ Sverige
15.10 SAMTALE: Konferansier har en samtale med innlederne, inkl. Ulrika Jansson.
15.30 SLUTT
Til toppen