Læring, trygghet og trivsel i sentrum.

Ved vår skole er alle likeverdige. Vi har plikt til å vise hverandre respekt. Vi vil at den enkelte elev skal få utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og fellesskapet. Vi skal være en inkluderende skole med eleven i fokus. Skolen skal være preget av trygghet, arbeidsglede og utfordring for elever og ansatte. Hos oss tolereres ikke mobbing, og vi skal motarbeide misbruk, vold, rasisme og diskriminering.

Lærerens rolle i læringsarbeidet

En illustrasjon som viser hvordan en lærer på Kirkeparken må arbeide med klasseledelse, struktur, relasjoner og læringsmiljø - Klikk for stort bilde Det vi gjør skal vi kunne begrunne. Det vi gjør, gjør vi fordi vi har kunnskap om elever og læring. Hva betyr det å ha en kunnskapsbasert praksis? Det betyr at de valgene vi tar, tar vi på bakgrunn av det vi vet om elever, det vi vet om forskning og det vi vet av den erfaringen vi har som lærere. 

I skoleåret 2014/2015 utviklet det pedagogiske personalet standarder for god undervisning på Kirkeparken  videregående skole. Gjennom lesing, refleksjon, utprøving og analyse har personalet kommet frem til en standard for god undervisningspraksis.

Elevenes rolle i læringsarbeidet

For å oppnå læring må elevene arbeide med emner og oppgaver som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. Opplæringen må være slik at elevene regelmessig opplever mestring. Skolen er et samarbeidende fellesskap der elevene får hjelp og støtte og lærer å ta ansvar for egen læring.

I skoleåret 2014/2015 utviklet elevene selv kriterier for hvordan en god Kirkeparken-elev er. Prosjektet ble kalt "Den gode elev" og har blitt videreført i de senere skoleårene. Elevenes rolle i læringsarbeidet bør kjennetegnes av at han/hun er:

 • Strukturert
 • Respektfull
 • Pliktoppfyllende
 • Videreutvikle skolens internasjonaliseringsarbeid
 • Punktlig
 • Positiv

Skolen og omgivelsene

Vi er en skole i Moss sentrum, og vi ønsker å være en aktiv del av byens kulturliv. Vi skal ha bred kontakt med samfunn og næringsliv. Vi skal være en deltaker i internasjonalt samarbeid for å fremme et globalt perspektiv på våre læringsaktiviteter. Dette skal vi oppnå ved å:

 • Samarbeide med lokale lag og institusjoner innen kultur og idrett
 • Være en aktiv bidragsyter til byens musikk, dans, teater- og idrettsmiljø
 • Samarbeide med lokalt næringsliv
 • Samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Videreutvikle skolens internasjonaliseringsarbeid
Til toppen