Internasjonalisering

Kirkeparken er opptatt av at vi er en del av et europeisk fellesskap, og at elevene våre skal ha mulighet til å møte elever fra andre skoler i Europa. Mange av utfordringene i framtiden krever samarbeid og forståelse på tvers av landegrensene. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle kulturell kompetanse og evnen til å ta andres perspektiv.

Kirkeparken deltar derfor i flere internasjonale prosjekter finansiert av EU-midler gjennom Erasmus+. Det siste halvannet året har det internasjonale arbeidet hatt litt pause, men vi håper å være i gang igjen neste skoler. For sikkerhets skyld har vi ikke planlagt noen reiser før jul.

Erasmus+

Erasmus+ tilbyr ulike utvekslingsprogram for videregående skole, og vi har søkt og fått midler til flere prosjekter gjennom denne ordningen. Hensikten med Erasmus+ er å lære av hverandre og øke den kulturelle kompetansen hos elevene på tvers av kulturer og landegrenser.

Vi deltar for tiden i fire Erasmus+ prosjekter for elever. Det ene prosjektet er knyttet til nivå 2 i tysk, fransk og spansk og programfag engelsk på vg2. Her vil noen klasser få mulighet til å besøke et land der de snakker språket de skal lære seg, og kontakt med elver fra skolen de skal besøke.

Det andre prosjektet er knyttet til demokrati og medborgerskap. Her har vi samarbeidspartnere fra Finland, Latvia, Italia, Spania og Polen. Små grupper elever og lærere besøker og tar imot elever og lærere fra andre skoler i noen dager. I hvert besøksland vil vi jobbe med ulike temaer knyttet til demokrati og medborgerskap. for å være med på dette må man gå i vg1 og fylle ut et eget søknadsskjema. Vi plukker ut 20 elever som kan være med på dette.

Det tredje prosjektet vi deltar på handler om motivasjon, folkehelse og livsmestring. Her er det MOT-elevene som vil få mulighet til å reise og som vil ha ansvaret for besøket vi får fra de andre skolene.

Det fjerde prosjektet hører til Salg, service og reiseliv, og gjør det mulig å ha deler av YFF-praksisen på Malta gjennom et samarbeid med butikker og hoteller der.

Kirkeparken har også en språkassistent gjennom Erasmus+. Hun heter Maite Marcos Abella og kommer fra Madrid-området. Hun skal hjelpe til i ulike spanskklasser gjennom hele skoleåret.

K for Kongo

Vi har også vårt eget eget solidaritetsprosjekt som heter K-for Kongo. Hvert år har vi en innsamlingsaksjon der pengene uavkortet går til en skole og et barnehjem i Kinshasa DR Kongo.

 

Til toppen