Skolens pedagogiske plattform

Kjelle videregående skole jobber etter en felles forpliktende pedagogikk - konsekvenspedagogikk.

Konsekvenspedagogikken

Konsekvenspedagogikk er en teori om sosial læring hvor målet er å styrke elevenes sosiale handlingskompetanse. Det betyr å styrke elevenes selvbestemmelse, selvhjulpenhet, ansvarlighet, respekt, troverdighet, samarbeidsevne og mottakelighet.  Pedagogikken har referanse  til humanistisk og eksistensialistisk filosofi hvor den enkeltes frihet til å velge sine handlinger og påta seg ansvar for konsekvensene av disse handlingene, er det grunnleggende.

Sosial læring vektlegges i opplæringen med samme vekt som faglige kunnskaper og ferdigheter og danner til sammen grunnlaget for elevenes kompetanse. 

Kjelle videregående skole og konsekvenspedagogikk

Kjelle videregående skole har siden 1995 lagt konsekvenspedagogikk til grunn for arbeidet ved skolen. I dette ligger det at vi har tolket konsekvenspedagogikken ut fra våre rammer, og skolens målgruppe. 

Den pedagogiske praksisen består av fire hoveddeler; barnehagen, internat-tilbudet, ordinære klasser og fleksibel yrkesopplæring. Disse har ulik struktur og det brukes ulike metoder, men felles er menneskesynet i konsekvenspedagogikken og definisjonen av den sosiale handlingskompetansen.

Felles forpliktende pedagogikk skal gi forutsigbarhet og retning

Kjelle videregående skole mener at ungdom generelt, og ungdom med vansker med å få sosialt fotfeste, trenger forutsigbarhet for å lære og trives. Det er en av årsakene til at vi valgte å jobbe etter en felles forpliktende pedagogikk. Dette betyr at alle ansatte ved skolen er forpliktet til å legge konsekvenspedagogikken til grunn; i møte med eleven og i møtet med hverandre.

Vi har med andre ord tatt stilling til hvordan vi på profesjonell grunnlag skal forstå hvordan mennesket lærer og utvikler seg, hvordan vi skal behandle andre mennesker og hvordan ledelse på alle nivåer skal utøves.

Kjelle videregående skole har derfor en holdningsstyrt ledelse, der den konsekvenspedagogiske holdningen legges til grunn for beslutninger som tas.